Expertise Cloud

"ผลกระทบต่อการจัดการกำไร"and Earnings QualityAudit firmAudit QualityAudit Report FormsCorporate Governance EffectivenessDecision-Making PerformanceDiscretionary AccrualEarnings ManagementFinancial reporting effectivenessInformation AdvantageManagement ForecastQuality of Financial InformationRisk CommunicationStressStress-copingStudentกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาการจัดการกำไรข้าวฮางความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความน่าจะเป็นคุณภาพการสอบบัญชี การจัดการกำไร รายการพึงรับพึงจ่ายตามดุลพินิจ สำนักงานสอบบัญชีคุณภาพการสอบบัญชี การจัดการกำไรคุณลักษณะของบัณฑิตคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานต้นทุนและผลตอบแทนบัญชีการเงินสถานประกอบการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตองค์ประกอบกำไร ความเกี่ยวข้องในมูลค่า ข้อมูลส่วนเพิ่ม ราคาหลักทรัพย์องคืประกอบกำไรอิทธิพลโอกาสการจ้างงาน

Interest

บัญชีการเงิน

Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)