Conference

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (ISBN: 0000000000000)
ชาติ
4 - 5 สิงหาคม 2014
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
-