Person Image

  Education

  • วทบ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน, ไทย, 2547
  • วทม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์, ไทย, 2551
  • ปร.ด (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  Business performanceCollaborative InnovationCorporate Social ResponsibilityCustomer decision makingCustomer loyaltyeducational institutionsFirm PerformanceInnovationJob MotivationKnowledge Management Capabilityknowledge management practicesOrganizational CommitmentOrganizational Commitment and Job EfficiencyOrganizational dynamic capabilityOTOP Product ChampionProduct InnovationQuality of Work lifeRegistered Nurse Community HospitalsService Qualitythe development of participationWork Effectivenessกลยุทธ์การจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวการท่องเที่ยวการบริหารจัดการการผลิตการบริหารจัดการด้านการผลิตการพัฒนาความมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนการอยู่รอดการออกแบบภูมิทัศน์ความได้เปรียบของผลติภัณฑ์ความผูกพันต่อองค์การความผูกพันองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจในงานความสามารถด้านการผลิตความสามารถในการปรับตัวขององค์กรคุณภาพชีวิตในการทำงานท่าอากาศยานเลยแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ประสิทธิภาพการเติมเต็มทางการตลาดแบบปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ประสิทธิผลในการทำงานปัจจัยปัจจัยความสำเร็จผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนภูมิทัศน์วัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมระบบสารสนเทศทางธุรกิจวิสาหกิจชุมชนภาคการผลิตผลิตภัณฑ์สถาบันการศึกษาสถิติธุรกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจองค์กรสีเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  Interest

  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการความรู้, สถิติธุรกิจ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารวิสาหกิจชุมชน
   • ห้อง 20-213 ชั้น 2 อาคาร20
   • ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารบริหาร
   • ห้องห้อง 20-314 ชั้น 3 อาคาร20
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก