Person Image

  Education

  • วทบ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน, ไทย, 2547
  • วทม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์, ไทย, 2551
  • ปร.ด (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 0 0 0
  2023 การพัฒนาความมีส่วนร่วมในแบบปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2023 ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมความร่วมมือ ความสามารถในการจัดการความรู้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ OTOP Product Champion ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2021 ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ มก.ฉกส. 1 0 0 0
  2021 ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยผ่านความผูกพันขององค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อความสามารถทางธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอ ในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2020 ความสามารถในการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยผ่านแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ประสิทธิภาพการเติมเต็มตลาด และความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2012 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2012 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0