Person Image

  Education

  • ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ม.ราชภัฎสวนสุนันทา, ไทย, 2539
  • ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2544
  • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2547
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  BangkokConditionethnobotanyfarmersGuidelineGuidelines for PromotingHigh SchoolICT SkillsIMPACTIntention to IntroduceInterprofessional collaborative competencyKasetsart University ‘ Undergraduate StudentsLeisure participationlifelong learningliteracyLutein/ZeaxanthinManagementMeasurementmeasuring instrumentsmediaMedical Instrument IndustryNutrition Educationonline mediaOutdoor activityPeoplePersonalityplant diversitypotentialProduct DevelopmentProject-Based LearningQualitative StudyQuarrel Problem, Violencequarrelling incidentreadinessReading BehaviorsREGISTRATION SYSTEMResearch Development NetworkSchool PerformanceSexSocial developmentsocial mediaSocial Media EngagementSourcesStresssystem development life cycle (SDLC)Teacher SatisfactionThaiTourist Attractionstraditional knowledgeTroublemaking studentsundergraduate studentsvalue chainvocational educationVocationalismกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)กศน. ตำบลกศน.ตำบลการเข้าร่วมการจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์การบริหารการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาการประปานครหลวงการประเมินผลการฝึกอบรมการฝึกอบรมออนไลน์เกษตรกรความคิดเห็นความพร้อมเครือข่ายเครื่องมือแพทย์จ.กรุงเทพฯจังหวัดระยองทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณนวัตกรรมประเมินหลักสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้บริหารระดับต้นภูมิปัญญาท้องถิ่นศักยภาพสมรรถนะครูสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษาสิ่งแวดล้อมสื่อสังคมออนไลน์หนังสือหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปีองค์กรอัจฉริยะอนาคตอัตลักษณ์อาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา สำนึก ความรู้สึกอาชีวศึกษาทางเลือกอีเลิร์นนิ่งเอกลักษณ์

  Interest

  การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (AI), การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์
   • ห้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก