ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

21st Century21st century skillsApplicationaugmented realityBlended LearningCompetencyCoursewareCreative tourismDestination imageEducational Technologye-LearningElectronic Publicationexpectationshigher educationICT SkillsInformation and Communication TechnologyIntegrated mediaInteractive LearningKNOWLEDGE MANAGEMENTKnowledge Management (KM)Learning and Teaching EnvironmentsLifelong LearningLOCAL WISDOMModel Developmentneedsorganizationsprint mediaProject-based LearningSelf-Directed Learning skillTechnologyThai foodTourismvirtual environmentsvirtual learningVirtual RealityWeb-based InstructionWeb-Based Learning (WBL)การจัดการความรู้การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการศึกษาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ความพึงพอใจคอมพิวเตอร์คอร์สแวร์ทักษะไอซีทีของครูเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไทยและอินโดนีเซียนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยานวัตกรรมทางการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษานวัตกรรมอาหารไทยนักศึกษานิสิตครูบทเรียนแสวงรู้บนเว็บบริการบริหารบล็อก การจัดการความรู้ อินเทอร์เน็ต การศึกษาดูงานบุคลากรช่างเทคนิคแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีใบงานประสิทธิภาพเปรียบเทียบโปรแกรมพิมพ์สัมผัสโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ฐานข้อมูลการสื่อสารภาพลักษณ์และ Creative Cityผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตสื่อผู้ใช้บัณฑิตผู้นำร่องพึงพอใจภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้ Local Wisdomแมลงศัตรูพืชระบบการสอนผ่านเว็บรูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะวิถีปกติรูปแบบใหม่วิทยาการคอมพิวเตอร์วีดิทัศน์ศตวรรษที่ 21สื่อบูรณาการสื่อมัลติทีเดียสื่อสังคมสื่อสังคมออนไลน์สื่อสุขภาพ ปัญหา 3จังหวัดภาคใต้ การดูแลสุขภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์เส้นทางการท่องเที่ยวหลักสูตรห้องเรียนเคลื่อนที่ห้องเรียนโซล่าเซลล์ห้องเรียนพลังงานทดแทนห้องเรียนออนไลน์ออกแบบการสอนอากาศยานไร้คนขับอาจารย์ที่ปรึกษาอาหารไทยอินเตอร์เนตอินเตอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอีเลิร์นนิ่ง

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 108 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 82 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)