Person Image

  Education

  • Ph.D. (Development Communication), University of the Philippines Los Banos, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, 2534
  • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2519
  • กศ.บ.(การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2516

  Expertise Cloud

  learning through Internet course requirements21st Century21st Century.Blended LearningCoursewareCreative productCreative tourismCreative city in GastronomyCreativityCreativity-based learningDesigndestination imageeducational mediaEducational Technologye-Learninge-Learning CoursewareEnglishFlipped-classroomGOOD HEALTHHealth communicationHealth foodHealth mediaHealth promotionICT center management ICT SkillsInformation and Communication TechnologyInformation and communications technology (ICT)Integrated MediaKNOWLEDGE MANAGEMENTLearninglearning managementlearning styleLocal WisdomMedia developmentMedia evaluationMedia ExposureModel Developmentonline videoPhuket local foodPhysical Education teachingpreferred teaching stylePress releasesProblem-solving.Project-based LearningPublic relationsThai cuisineTHAI FOODThai healthy foodTourismTourists BehaviorTraining PackageWeb-based Instructionกรมส่งเสริมการเกษตรกลยุทธการประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้คอร์สแวร์จังหวัดนครนายกชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยน์ สุภาษิตและคำพังเพยทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะไอซีทีของครูเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยานวัตกรรมอาหารไทยนักศึกษาแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึมบล็อก การจัดการความรู้ อินเทอร์เน็ต การศึกษาดูงานประชาคมอาเซียนชุดฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ฐานข้อมูลการสื่อสารภาพลักษณ์และ Creative Cityผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้สื่อภาษาอังกฤษภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้ Local Wisdomแมลงศัตรูพืชระบบการสอนผ่านเว็บระบบคลาวด์คอมพิวติงวีดิทัศน์ศตวรรษที่ 21ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมสื่อบูรณาการสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อมัลติทีเดียสื่อสุขภาพ ปัญหา 3จังหวัดภาคใต้ การดูแลสุขภาพสื่อออนไลน์เส้นทางการท่องเที่ยวอาหารไทยอาหารไทยท้องถิ่น การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวภาคเหนือ การพัฒนาสื่อ Local Thai Foodอาหารไทยในต่างประเทศอาหารสุขภาพอาหารแห่งอนาคตอินเทอร์เน็ตอีเลิร์นนิ่ง

  Interest

  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา , เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารการเกษตร การถ่ายภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Knowledge management of local wisdom model for tourism along the route of lower central provinces of ThailandSompong N., Rampai N., Kheerajitt C.2015Turkish Online Journal of Educational Technology
  2015,pp. 271-276
  3
  2The use of apple technology to support flipped classroom approach in higher education of ThailandKankaew R., Sompong N.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(DecemberSpecialIssue),pp. 1151-1159
  2
  3Development of project-based blended elearning courseware model for enhancing teachers’ ict skills in 21st centurySompong N., Rampai N., Pipatjumroenkul Y.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(july),pp. 162-167
  1
  4Integrated media utilization for creative tourism promotion in bangkok neighboring area Nonthaburi, Pathum Thani, and Ayutthaya ProvincesSompong N., Rampai N., Kheerajit C.2017Turkish Online Journal of Educational Technology
  2017(November Special Issue IETC),pp. 407-412
  1
  5Development of applications and website database of phuket local food for creative city in gastronomyRampai N., Sompong N.2019ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 432-437
  1
  6Integrated media for public relations of promoting a local product to global markets: A case analysis on Thai foodKheerajit C., Paisarnsombat S., Sompong N.2019International Journal of Economic Policy in Emerging Economies
  12(2),pp. 190-197
  1
  7An online conversation among Southeast Asian higher education institutions and its observed oppressionsFlor A.G., Sompong N.2011Meta-Communication for Reflective Online Conversations: Models for Distance Education
  ,pp. 59-74
  1
  8Development of online courseware on Thai Food Good HealthSompong N., Kheerajitt C.2012Turkish Online Journal of Educational Technology
  11(4),pp. 390-393
  0
  9Elearning courseware development with project-based blended learning for enhancing teachers’ ICT skillsSompong N., Rampai N., Pipatjumroenkul Y.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(NovemberSpecialIssue),pp. 846-851
  0
  10A study requirements the use of smart innovation system for teaching and learning to develop creativity of undergraduatesChaiyasit S., Sompong N., Punya P.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(NovemberSpecialIssue),pp. 147-154
  0
  11Development of using model on project-based blended E-learning courseware for teacher's ICT skills in 21st century in the central region of ThailandPipatjumroenkul Y., Siripattanakul S., Sompong N.2019ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 103-107
  0