Person Image

  Education

  • Ph.D. (Development Communication), University of the Philippines Los Banos, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, 2534
  • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2519
  • กศ.บ.(การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2516

  Expertise Cloud

  learning through Internet21st CenturyBlended LearningCOURSEWARECreative tourismdestination imageeducational mediaEducational Technologye-learninge-Learning CoursewareEnglishFlipped-classroomGOOD HEALTHHealth communicationICT SkillsInformation and Communication TechnologyInformation and communications technology (ICT)Integrated MediaKNOWLEDGE MANAGEMENTLearninglearning managementlearning styleLocal WisdomMedia developmentmedia evaluationMedia exposureModel Developmentonline videoProject-based LearningPublic relationsThai cuisineTHAI FOODThai healthy foodTourismการจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการความรู้ การดูงานของนิสิต เครือข่ายคอมพิวเดอร์ การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การประเมินผลการพัฒนาการศึกษาและอาชีพการพัฒนาสื่อการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนแบบผสมผสาน ทักษะไอซีทีของครู Coursewareการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านเว็บ เทคโนโลยีการศึกษา e-Learningการส่งเสริมภาพลักษณ์การสอนพลศึกษาการสื่อสารการเกษตร การถ่ายภาพการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ครูในศตวรรษที่ 21คลังความรู้ความเข้มแข็งคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคอร์สแวร์จังหวัดนครนายกชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยน์ สุภาษิตและคำพังเพยทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะไอซีทีของครูเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยานวัตกรรมอาหารไทยนักศึกษาแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึมบล็อก การจัดการความรู้ อินเทอร์เน็ต การศึกษาดูงานประชาคมอาเซียนชุดฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ฐานข้อมูลการสื่อสารภาพลักษณ์และ Creative Cityผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้สื่อภาษาอังกฤษภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้ Local Wisdomแมลงศัตรูพืชระบบการสอนผ่านเว็บระบบคลาวด์คอมพิวติงวีดิทัศน์ศตวรรษที่ 21ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมสื่อบูรณาการสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อมัลติทีเดียสื่อสุขภาพ ปัญหา 3จังหวัดภาคใต้ การดูแลสุขภาพสื่อออนไลน์เส้นทางการท่องเที่ยวอาหารไทยอาหารไทยท้องถิ่น การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวภาคเหนือ การพัฒนาสื่อ Local Thai Foodอาหารไทยในต่างประเทศอาหารสุขภาพอาหารแห่งอนาคตอินเทอร์เน็ตอีเลิร์นนิ่ง

  Interest

  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา , เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารการเกษตร การถ่ายภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Knowledge management of local wisdom model for tourism along the route of lower central provinces of ThailandSompong N., Rampai N., Kheerajitt C.2015Turkish Online Journal of Educational Technology
  2015,pp. 271-276
  7
  2Integrated media utilization for creative tourism promotion in bangkok neighboring area Nonthaburi, Pathum Thani, and Ayutthaya ProvincesSompong N., Rampai N., Kheerajit C.2017Turkish Online Journal of Educational Technology
  2017(November Special Issue IETC),pp. 407-412
  3
  3Integrated media for public relations of promoting a local product to global markets: A case analysis on Thai foodKheerajit C., Paisarnsombat S., Sompong N.2019International Journal of Economic Policy in Emerging Economies
  12(2),pp. 190-197
  3
  4The use of apple technology to support flipped classroom approach in higher education of ThailandKankaew R., Sompong N.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(DecemberSpecialIssue),pp. 1151-1159
  2
  5Development of online courseware on Thai Food Good HealthSompong N., Kheerajitt C.2012Turkish Online Journal of Educational Technology
  11(4),pp. 390-393
  1
  6An online conversation among Southeast Asian higher education institutions and its observed oppressionsFlor A.G., Sompong N.2011Meta-Communication for Reflective Online Conversations: Models for Distance Education
  ,pp. 59-74
  1
  7Development of applications and website database of phuket local food for creative city in gastronomyRampai N., Sompong N.2019ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 432-437
  1
  8Development of project-based blended elearning courseware model for enhancing teachers’ ict skills in 21st centurySompong N., Rampai N., Pipatjumroenkul Y.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(july),pp. 162-167
  1
  9Development of using model on project-based blended E-learning courseware for teacher's ICT skills in 21st century in the central region of ThailandPipatjumroenkul Y., Siripattanakul S., Sompong N.2019ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 103-107
  1
  10Knowledge Management in Integrated Media for Public Relation on Innovative Thai Cuisine to Global Market ProjectRampai N., Sompong N., Kheerajit C., Paisarnsombat S.2024Lecture Notes in Networks and Systems
  695 LNNS,pp. 1-11
  0
  11Elearning courseware development with project-based blended learning for enhancing teachers’ ICT skillsSompong N., Rampai N., Pipatjumroenkul Y.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(NovemberSpecialIssue),pp. 846-851
  0
  12A study requirements the use of smart innovation system for teaching and learning to develop creativity of undergraduatesChaiyasit S., Sompong N., Punya P.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(NovemberSpecialIssue),pp. 147-154
  0