คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

action researchaugmented realityBlended Learningcompetencycontemplative educationcooperating teacherCore competencyEducational Technologye-Learningevaluationfield experiencehigher educationKnowledge ManagementNature of ScienceOne HealthParticipationpedagogical content knowledgePhysical Fitnesspre-service science teacherpre-service science teachersPreservice TeacherPre-Service Teacherprofessional developmentProject-Based LearningScience Educationstudent teacherteacher educationTechnologyundergraduate studentsvocational educationการจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการประปานครหลวงการประเมินการประเมินโครงการการประเมินผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาครูการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การศึกษานอกระบบการสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณิตศาสตร์ครูประจำการครูวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดรู้ทางอาหารความพร้อมความพึงพอใจคหกรรมศาสตรศึกษาคอมพิวเตอร์จิตตปัญญาศึกษาจิตวิทยาการศึกษา จิตสาธารณะเด็กปฐมวัยทักษะการคิดทักษะชีวิตเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจศึกษานักเรียนนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีประชาคมอาเซียนประเมินประเมินโครงการประเมินหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาภาวะผู้นำภาษาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โมเดลเชิงสาเหตุรูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสังคมศึกษาสื่อสังคมสุขภาพสุขศึกษาหลักสูตรหลักสูตรและการสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาชีวศึกษาอาเซียนอาหารไทยอีเลิร์นนิ่ง

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 150 คน (รองศาสตราจารย์ 25 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 46 คน, อาจารย์ 68 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 601 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 515 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 207 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 537 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 432 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 24 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 285 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1486 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 964 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 522 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 11 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 310 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 221 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 34 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 48 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 84 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 38 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)