Person Image

  Education

  • ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • ศษ.ม.(Educational Research and Evaluation), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • กศ.บ.(Education Measurement), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  Assessment CompetencyAssessment for LearningBangkok Metropolitan Administration SchoolsCompetency in Teaching and LearningComputer system and laboratorydiaster preventiondisasterevaluationEvaluation of the research projectInnovation for Enhancing Teachers' CompenetworkPre-Service Teachers's CompetencyProcess of creating a coaching and mentoring systemProject EvaluationSchool administratorsstudent DevelopmentStudent TeacherSupervisorssurvillanceTeacher Professional DevelopmentTeachersurban communityกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringกลุ่มวิจัยการจัดการศึกษาเรียนรวม เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการติดตามการประเมินการประเมินความต้องการจำเป็น ปฏิรูปการศึกษารอบ 2การประเมินโครงการประเมินโครงการการประเมินผลกระทบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินและพัฒนาหลักสูตรการประเมินและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาการปลูกฝังการฝึกอบรมการพัฒนาครูการพัฒนาครูปฐมวัยการพัฒนาแบบวัด แบบวัดจิตสาธารณะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาระบบการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพครูการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครูครูการศึกษาขั้นพื้นฐานครูปฐมวัยความเป็นเลิศความรักชาติคุณธรรมเครือข่ายประชาชนโครงการคูปองพัฒนาครูจริยธรรมชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ทักษะการคิดทักษะการคิดของผู้เรียนนวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะนิสิตครูนิสิตครูที่มีสมรรถนะสูงแนวทาง คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาระดับอุดมศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูประเมินโครงการปัญหาสาธารณภัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฝีมือแรงงานพฤติกรรมการสอนของครูมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐานยุทธศาสตร์สำคัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาระบบการบริหารจัดการรูปแบบการส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดวิจัยและประเมินผลการศึกษาสมรรถนะด้านการประเมินสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาสาธารณภัยหลักสูตร การประเมินและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

  Interest

  วิจัยและประเมินผลการศึกษา

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)