Person Image

Administration

Education

 • ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
 • ศษ.ม.(Educational Research and Evaluation), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
 • กศ.บ.(Education Measurement), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2537

Expertise Cloud

Assessment CompetencyAssessment for LearningBangkok Metropolitan Administration SchoolsCausal modelCompetency in Teaching and LearningComputer system and laboratorydiaster preventionDisability Support Services CenterdisasterDSSevaluationEvaluation of the research projecthigher educationInnovation for Enhancing Teachers' CompenetworkPre-Service Teachers's CompetencyProcess of creating a coaching and mentoring systemProject EvaluationSchool administratorsstudent DevelopmentStudent TeacherSupervisorssurvillanceTeacher Professional DevelopmentTeachersurban communityกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringกลุ่มวิจัยการจัดการศึกษาเรียนรวม เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการติดตามการประเมินการประเมินความต้องการจำเป็น ปฏิรูปการศึกษารอบ 2การประเมินโครงการประเมินโครงการการประเมินผลกระทบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินและพัฒนาหลักสูตรการประเมินและพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาการปลูกฝังการฝึกอบรมการพัฒนาครูการพัฒนาครูปฐมวัยการพัฒนาแบบวัด แบบวัดจิตสาธารณะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาระบบการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพครูการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครูครูการศึกษาขั้นพื้นฐานครูปฐมวัยความเป็นเลิศความรักชาติคุณธรรมเครือข่ายประชาชนโครงการคูปองพัฒนาครูจริยธรรมชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ทักษะการคิดทักษะการคิดของผู้เรียนนวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะนิสิตครูนิสิตครูที่มีสมรรถนะสูงแนวทาง คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาระดับอุดมศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูแบบจำลองเชิงสาเหตุประเมินโครงการปัญหาสาธารณภัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฝีมือแรงงานพฤติกรรมการสอนของครูมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐานยุทธศาสตร์สำคัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาระบบการบริหารจัดการรูปแบบการส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดวิจัยและประเมินผลการศึกษาศูนย์บริการนักศึกษาพิการสมรรถนะด้านการประเมินสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาสาธารณภัยหลักสูตร การประเมินและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตอุดมศึกษา

Interest

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)