Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศษ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1)(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  การแก้ปัญหาการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การทำวิจัยในชั้นเรียนการประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินโครงการประเมินโครงการการประเมินผลกระทบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินหลักสูตรการประยุกต์ของอนุพันธ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการฝึกอบรมการพัฒนาผลการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาระบบการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาวิชาชีพครูการพัมนาหลักสูตรการพิสูจน์ทางเรขาคณิตการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิดการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน รูปแบบการแปลงของเลช นักศึกษาครูการเรียนรู้คณิตศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายการศึกษาไทยแคลคูลัส 1โครงการคูปองพัฒนาครูโครงการคูปองพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดทักษะการคิดของผู้เรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการทำงานกลุ่มเทคนิค Team – Pair – Soloเทคนิคเพื่อนคู่คิดนวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาครูนิสิตครูนิสิตครูที่มีสมรรถนะสูงแนวคิดเกมมิฟิเคชันแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูแบบจําลองคณิตศาสตร์แบบทดสอบวินิจฉัย การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องประชาคมอาเซียนโปรแกรม GeoGebraผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์วผลสัมฤทธื์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พฤติกรรมการสอนของครูมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐานยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายยุทธศาสตร์สำคัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับขั้นของ Van Hieleระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระบบการบริหารจัดการรูปแบบ SSCSรูปแบบการแปลงของเลชรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กลำดับและอนุกรมวิธีการสอนแบบอุปนัยศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์สมรรถนะด้านการประเมินสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สสวท.สื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรกลางหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลักสูตรความมั่นคงหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์อนุพันธ์อภิปัญญา

  Interest

  การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน, คณิตศาสตร์, ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ , การพัมนาหลักสูตร

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
  • ก.ค. 2563 - ส.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์
  • ก.ค. 2563 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์
  • ส.ค. 2559 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Using van Hiele model to develop instruction in geometric proof for mathayomsuksa three studentsTangsa-Nguantham A., Thipkong S., Chuntra C., Lertamornpong C.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 634-644
  0