Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศษ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1)(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  แบบวัดความคิดรวบยอด Active Learning GPAS 5 STEPSsAssessment CompetencyAssessment for LearningBasic Ed.Cur B.E.2544Competency in Teaching and LearningConcrete-Pictorial-Abstract (CPA)E-learningInnovation for Enhancing Teachers' CompeInstructional processMathematical connectionsMathematical modelingMathematical problems solvingModel Eliciting Activities (MEAs)ORIGO Education ThailandPre-Service Teachers's CompetencySoftware Supplementary Materialsstudent DevelopmentStudent Teacherการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ SSCS ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้แบบ MEAsการจัดการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์การทำวิจัยในชั้นเรียนการประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินโครงการประเมินโครงการการประเมินผลกระทบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินหลักสูตรการประยุกต์ของอนุพันธ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการฝึกอบรมการพัฒนาผลการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาระบบการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาวิชาชีพครูการพัมนาหลักสูตรการพิสูจน์ทางเรขาคณิตการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิดการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน รูปแบบการแปลงของเลช นักศึกษาครูการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGTการเรียนรู้คณิตศาสตร์การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปญหาเป็นฐานการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think – Pair - Share)การเรียนรู้ร่วมกันการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การสร้างตัวแบบการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอนการสอนแนะให้รู้คิดการสอนแบบโฟร์พ้อยท์การสอนวิทยาศาสตร์การสื่อสาร ทางคณิตศาสตร์การสื่อสารทางคณิตศาสตร์การให้เหตุผลการอบรมครูการอบรมครูคณิตศาสตร์การอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดขอนแก่น การอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณิตศาสตร์ครูครูการศึกษาขั้นพื้นฐานความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ความคงทนในการเรียนรู้ความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ความเป็นเลิศความมั่นคงของชาติความรักชาติความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา: เทคนิค K-W-D-Lความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เครือข่ายการเรียนรู้ทักษะการคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นิสิตครูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษารูปแบบ SSCSรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก

  Interest

  การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน, คณิตศาสตร์, ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ , การพัมนาหลักสูตร

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
  • ก.ค. 2563 - ส.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์
  • ก.ค. 2563 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์
  • ส.ค. 2559 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 12 เรื่อง (Unknown 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Using van Hiele model to develop instruction in geometric proof for mathayomsuksa three studentsTangsa-Nguantham A., Thipkong S., Chuntra C., Lertamornpong C.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 634-644
  0
  2How can we transform content into game mechanics? Designing and developing financial literacy gamesWiboonsin K., Kasemsukpipat W., Somchaipeng T., Chuntra C.2023Handbook of Research on Decision-Making Capabilities Improvement With Serious Games
  ,pp. 95-117
  0