Person Image

  Education

  • กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2546
  • วท.ม.(วิทยาการระบาด), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2538
  • ป.พย., วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาadministratorsAuthentic Assessmentevaluationกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติการประปานครหลวงการประเมินการประเมินผลการประเมินผลการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการการเรียนรู้ด้วยตนเองการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การวิเคราะห์อภิมานการวิจัย การวิจัยแบบผสานวิธีการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการวิจัยเป็นฐานการสะท้อนคิดการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครูทุจริตธรรมาภิบาลนวัตกรทางอาชีวศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นนาข้าวนิโคตินนิสัยรักการอ่านนิสิตคณะศึกษาศาสตร์นิสิตบัณฑิตศึกษาแนวทางการประเมินการเรียนรู้แนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครูบกพร่องการเรียนรู้บริการวิชาการ ความต้องการจำเป็นบัณฑิตศึกษาประเมินประเมินโครงการประเมินโครงการมประเมินผลประเมินผลโครงการปลาปัญหาสาธารณภัยปูผลิตภัณฑ์กำจัดหอยเชอรี่ผู้บริหารผู้บริหารระดับต้นผู้บริหารระดับสูงแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน โมเดลการประเมินแบบตอบสนองฝีมือแรงงานพยาบาลพฤติกรรมพัฒนาบุคลากรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาหลักสูตรภาพลักษณ์วิชาชีพครูภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ภาวะสมาธิสั้นมะเร็งยุคดิจิทัลระดับอุดมศึกษาระบบการประเมินรูปการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษารูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุและภาวะออทิซึมวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ศักยภาพการส่งเสริมวิชาการศักยภาพวิจัยศีรษะศึกษานิเทศก์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสมรรถนะสมรรถนะวิจัยสหกรณ์สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาสาธารณภัยสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสิ่งแวดล้อมสุขศึกษาหลักสูตรหลักสูตร การประเมินและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตห้องสมุดมีชีวิตหอยเชอรี่ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องการเรียนรู้ และออทิซึมแบบองค์รวมออทิซึมอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอุบัติเหตุ

  Interest

  การวิจัย , การพัฒนาหลักสูตร, การประเมินการศึกษา

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก