ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

action researchASEANBlended LearningConceptual changecooperating teacherCreative Societycurriculum and instructionE-learningfield experiencefield experience modelHigher EducationinquiryInquiry-based teachingIntercultural awarenessmethods courseMultilevel analysisNature of ScienceO-NETpedagogical content knowledgePreservicepreservice science teacherpre-service science teacherpre-service science teachersPreservice Science TenderPreservice TeacherPre-Service Teacherpre-service teachersprofessional developmentproject-based learningScienceScience EducationScience Teacherscience teacher educationScience Teacher Professional Development Inservice TeacherScience TeachersSTEMSTEM educationstudent teacherteacher educationกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการจัดการเรียนรู้การประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์การประเมินโครงการการประเมินหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์การอบรมครูคณิตศาสตร์การอบรมครูวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณิตศาสตร์ครูปฐมวัยครูประจำการครูวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ก่อนประจำการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดระยองจิตตปัญญาศึกษาจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์จิตสาธารณะเด็กปฐมวัยทักษะการคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตนักศึกษาครูแนวคิดวิทยาศาสตร์บริหารการศึกษาประชาคมอาเซียนประเด็นทางสังคมประเมินประเมินโครงการโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโมเดลเชิงสาเหตุโมเดลสมการโครงสร้างระดับประถมศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสื่อสังคมหลักสูตรหลักสูตรและการสอน อาจารย์นิเทศก์อาจารย์พี่เลี้ยง

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์

E-Mail: fedunwc@ku.ac.th Tel.02-5797114 ต่อ 141

Avata

ดร. เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

E-Mail: feduakr@ku.ac.th Tel.0-2579-7114 ต่อ 161


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 32 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 174 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 159 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)
 • ทุนนอก 308 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 244 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 156 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 770 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 502 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 268 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 113 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 83 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 42 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 24 รางวัล)