Person Image

  Education

  • ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ค.บ. เกียรตินิยม (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Expertise Cloud

  - การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - การทำงาน (Working) professional development STEM literacyActive learningASEAN CommunityCompetency development programCore CompetencyEducational Technology CompetenciesEnglish Language Learning Empowerment Activity Modulesfirearm safetyfirearm violencegun violenceInstructional System PrototypeIntentional Teacherlearning resourcesMulti-disciplinesOne HealthPhenoBLPhenomenon-based learningPre-Service TeacherReadinessScientific Teaching Concepts for Young Children Short Course Training Program Science Station ActivitiesSTEAMSTEAM EDUCATIONteacher educatorsteaching competencyTraineryoung childrenกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์การคิดการคิดเชิงคำนวณการจัดการเรียนรู้เชิงอาชีพอย่างสร้างสรรค์การจัดประสบการณ์การจัดประสบการณ์ หลักสูตรการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้๑ ปีงบประมาณ 2550การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการเป็นฐานการเรียนรู้แบบโครงการการเล่นวัสดุสร้างสรรค์การศึกษาตนเอง STEAM Education Early Childhood Professional Developmentการศึกษาปฐมวัยการส่งเสริมการอ่านการสืบเสาะหาความรู้การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมในชีวิตจริงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครูความตระหนักรู้ด้านอาชีพความตระหนักรู้ในอาชีพความเป็นเลิศความมั่นคงของชาติความสามารถความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมคิดแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์จิตตปัญญา ปฐมวัยศึกษาดนตรีคาร์ล ออร์ฟแบบรูปและความสัมพันธ์ปฐมวัย ดุษฎีบัณฑิตเด็กเด็กปฐมวัยต้นแบบระบบการเรียนการสอนติดตามและประเมินติดตามและประเมินผลทรรศนะของนิสิตจบใหม่ นักวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทักษะการคิดทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการสืบเสาะหาความรู้ ปฐมวัย ชุดสื่อความลับของพืช สวทช.ทักษะการอ่าน ปฐมวัย กิจกรรมประกอบอาหารทัักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนวัตกรรมนิทานวรรณคดีไทยนิสิตครูแนวทางใหม่แบบรูปและความสัมพันธ์ปฐมวัยปฐมวัยศึกษาปริญญาเอกพอร์ตโฟลิโออิเลคทรอนิกส์พัฒนาสมรรถนะภาพภาษารูปแบบการส่งเสริมวัตถุวิทย์คณิตสำหรับเด็กปฐมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย การรับรู้ความสามารถของตนสตีมศึกษาสตึมศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาหลักสูตรหลักสูตร ปฐมวัยหลักสูตรความมั่นคงอาชีพ

  Interest

  การศึกษาปฐมวัย, การจัดประสบการณ์ หลักสูตร, การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้, วิทย์คณิตสำหรับเด็กปฐม

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (61)