Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Assessment CompetencyAssessment for Learningevaluation researchPSMT projectscience educationScience Learning Achievementscience teacher educationscience teacher preparationStudent Teacherการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการใช้เทคโนโลยีผนวกวิธีการสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะการประเมินความต้องการจำเป็น ปฏิรูปการศึกษารอบ 2การประเมินเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาครู กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การสอนเคมี การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียนของไหลครูความเป็นเลิศความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทักษะการคิดทักษะการคิดของผู้เรียนทักษะการอภิปรายโต้แย้งธรรมชาติวิทยาศาสตร์นวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นิสิตครูแนวคิดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ การประเมินที่บูรณาการกับการเรียนการสอน Assessment Approachบริบทเป็นฐานปฏิบัติการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษารูปแบบการส่งเสริมแรงและกฎการเคลื่อนที่วิชาเคมีสมรรถนะด้านการประเมินสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวะบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

  Interest

  การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การสอนเคมี การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก