Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills) สำหรับครูและนักเรียนผ่านการสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบนวัตกรรมบนฐานความคิดของสะเต็มศึกษาพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบ Smart SMEs (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills) สำหรับครูและ นักเรียนผ่านการสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบนวัตกรรมบนฐานความคิดของสะเต็มศึกษาพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบ Smart SMEs หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 0 0 0
  2016 การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผนวกวิธีการสอนในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ของนิสิตครู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาแนวคิดในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2014 ความสามารถในการนำความรู้เรื่องของไหลไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติการสอนสำหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และการใช้เกณฑ์ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 1 0 0
  2015 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 0 0 0
  2014 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2013 การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 0 0 0 0
  2012 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0