Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของเอกรัตน์

  Journal

  บทความของเอกรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2018 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, exดร.สุทธิดา จำรัส , "Science teacher education in Thailand: a challenging journey", Asia-Pacific Science Education , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มกราคม 2018, หน้า 1-18
  Publish Year National Journal 6
  2017 inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 34-50
  2015 exศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน", วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2015 - มกราคม 2016, หน้า 156-169
  2015 exวิไลพร แซ่ลิ้ม, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, exกันทิมา ณีประเดิมวงศ์, "การพัฒนาแนวคิดในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 63-75
  2015 exพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, exวีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, "การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บริบทเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 76-85
  2015 exภัทรชา สุขสบาย, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, exวีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, "ความสามารถในการนำความรู้เรื่องของไหลไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 86-95
  2012 inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, "การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาเคมี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 33-34

  Conference

  การนำเสนอบทความของเอกรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year National Conference 2
  2017 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยเชิงประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 : กรณีศึกษาศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, exผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ, exรศ.ดร.วรรณ๊ แกมเกตุ, "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน", การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย", 23 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520263]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)