Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2545
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2555
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Academic English Skillscampaign activities on the usage of digiCoachingCoaching and MentoringCurriculum for elderlyDigital Evaluation Packagedigital self-Evaluation packagedigital self-Learning packageElderly educationElderly schoolGraduate Educationhigher-order thinking skills according tKnowledge BaseMentoringO-NETResearch SkillsSchool managementSelf-Directed Learning PackagesSelf-Evaluation Package on Higher-OrderSports Sciencethinking skillsUndergraduateกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคัดเลือกการจัดการความรู้การตั้งชื่อรายวิชาการเทียบวุฒิการศึกษาการเทียบโอนความรู้การเทียบโอนผลการเรียนการบริหารหลักสูตรการเปรียบเทียบการพัฒนาการพัฒนาครู กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการพัฒนาหนังสือการพัฒนาหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาการวิเคราะห์การศึกษาการสอนสังคมศึกษากิจกรรมการรณรงค์เพื่อการใช้สื่อการเรียนรคณิตศาสตรศึกษาครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบความคิดรวบยอดความมั่นคงของชาติโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนเจตคติชุดประเมินตนเองแบบดิจิทัลชุดประเมินทักษะการคิดขั้นสูงด้วยตนเองชุดประเมินแบบดิจิทัลชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลดนตรีนาฏยศิลป์ตัวชี้วัดทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือทักษะการคิดทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวคิด Revised Blooนวัตกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นักเรียนเตรียมทหารนักเรียนมัธยมศึกษา นิทานพื้นบ้านอาเซียนประชาคมอาเซียนประถมศึกษาผู้เรียนชาวไทยพหุวัฒนธรรมภาษาอังกฤษมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นระดับประถมศึกษาระบบบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระบบพี่เลี้ยงรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจัยทางการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรความมั่นคงหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรและการสอนหลักสูตรอิงเว็บอาเซียนะบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

  Interest

  หลักสูตรและการสอน, การวัดและประเมินผลการศึกษา, วิจัยทางการศึกษา, การสอนสังคมศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2554 - พ.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก