Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบันฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  1. ทัศนคติ. 2. คุณลักษณะความเป็นครู. 3. กรณีตัวอย่างจากหนังสือ. 4. นิสิตครูวิทยาศาสตร์argument-driven inquiryConceptioncurriculumevaluation researchForce FieldsHORMONESInquiryMathematics Teachersphysicspreservice teacherPSMT projectscience teacher preparationScience TeachersSCIENTIFIC ARGUMENTATION SKILLSscientific explanationtechnological pedagogical content knowledge (TPACK)TPACKกรณีตัวอย่างจากหนังสือการเคลื่อนที่แบบวงกลมการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน ทักษะการโต้แย้ง ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา การคิดแบบอภิปัญญา ระบบนิเวศและมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้งการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้งการประเมินเพื่อการเรียนรู้การประเมินระหว่างเรียนการพัฒนาครูการพัฒนาครู กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์การสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นครูวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ความพร้อมความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี(TPACK)ความสามารถในการสร้างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยีคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์คุณลักษณะความเป็นครูทักษะทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ทัศนคติทางการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแท็บเล็ตนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบวัดการคิดวิเคราะห์มุมมองระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoringวิจัยในชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาะบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

  Interest

  การสอนวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ศึกษา, การพัฒนาครู

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก