Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  mathematics teachersProcess of creating a coaching and mentoring systemTPACKกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กลวิธีเอฟโอพีเอสการแก้ปัญหาการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตตปัญญาศึกษา หลักจิตตปัญญาศึกษา 7 นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดการจัดการเรียนรู้แบบ MEAsการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์การใช้คำถามการใช้งานไอซีทีการประเมินการประเมินการเรียนรู้การประเมินการเรียนรู้แบบออนไลน์การประเมินโครงการการประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์การประเมินหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ การสอนคณิตศาสตร์การฝึกสอนแบบจุลภาคการฝึกหัดครูการพัฒนาครูคณิตศาสตร์การพัฒนาโปรแกรม สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพิสูจน์ทางเรขาคณิตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิดการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน รูปแบบการแปลงของเลช นักศึกษาครูการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAIการเรียนรู้แบบนำตนเองการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบสืบเสาะการเรียนรู้ร่วมกันการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญการวิเคราะห์อภิมานการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน รูปแบบของ S S E M A โรงเรียนนาหลวงความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดขั้นสูงความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการอภิปรายโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ความสามารถในเรียนรู้โปรแกรม The geometer’s Sketchpadคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองแคลคูลัส 1โครงการคูปองพัฒนาครูคณิตศาสตร์จิตตปัญญาศึกษาจีโอจีบร้าเชิงคณิตศาสตร์เซตต้นแบบระบบการเรียนการสอนทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เทคนิคเกมิฟิเคชันเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์นักศึกษาครูนักศึกษาครูคณิตศาสตร์นิสิตครูนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์แบบทดสอบมาตรฐานปัญหาการใช้ไอซีทีปัญหาเป็นฐานโปรแกรม GeoGebraโปรแกรม The Geometer’s Sketchpadโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการใช้ไอซีทีภาคตัดกรวยมาตรฐานวิชาชีพครูยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายระดับขั้นของ Van Hieleรูปแบบ SSCSรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์รูปแบบการแปลงของเลชรูปแบบการเรียนการสอนสื่อสังคม

  Interest

  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์, สถิติ, คณิตศาสตร์ สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องประชุมสารนิเทศ(ยุพา วีระไวทยะ) ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (81)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Using van Hiele model to develop instruction in geometric proof for mathayomsuksa three studentsTangsa-Nguantham A., Thipkong S., Chuntra C., Lertamornpong C.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 634-644
  0
  2Professional development program to enhance pre-service teacher’s pedagogical content knowledgeYutakom N., Thipkong S., Rungsayatorn S., Pongsophon P., Lertamornpong C., Jeerapattanatorn P., Setthakasivit N.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(3),pp. 306-318
  0