Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  สถิติAlgebra tilesBasic Ed.Cur B.E.2544competencycurriculumEducational Technology CompetenciesE-learningEvaluation of the research projectInstructional processInstructional System PrototypeKWDLMathematical connectionsMathematical modelingMathematical problems solvingmathematics teachersprocess of creating a coaching and mentoring systemresearch synthesisSchool administratorsScience TeachersSoftware Supplementary Materialsstudent teacherSupervisorsteacher educationTeacherstechnological pedagogical content knowledge (TPACK)TPACKกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringกระบวนการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหาการแก้ปัญหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตตปัญญาศึกษา หลักจิตตปัญญาศึกษา 7 นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้แบบ MEAsการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์การใช้คำถามการใช้งานไอซีทีการประเมินการประเมินโครงการการประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์การประเมินหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ การสอนคณิตศาสตร์การฝึกสอนแบบจุลภาคการฝึกหัดครูการพัฒนาครูคณิตศาสตร์การพัฒนาโปรแกรม สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพิสูจน์ทางเรขาคณิตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิดการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน รูปแบบการแปลงของเลช นักศึกษาครูการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAIการเรียนรู้แบบนำตนเองการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบสืบเสาะการเรียนรู้ร่วมกันการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญการวิเคราะห์อภิมานการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการสร้างตัวแบบการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoringการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยีการสอนแนะให้รู้คิดการสังเคราะห์งานวิจัยการให้เหตุผลกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เกมเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมสื่อสังคมขั้นตอนการสอนของแวนฮีลีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณิตศาสตร์ สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ความท้าทายในการใช้ไอซีทีความเท่ากันทุกประการความน่าจะเป็นความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี(TPACK)ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์รูปแบบ SSCSความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดขั้นสูงความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ความสามารถในเรียนรู้โปรแกรม The geometer’s Sketchpadคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองแคลคูลัส 1โครงการคูปองพัฒนาครูคณิตศาสตร์จิตตปัญญาศึกษาปัญหาเป็นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการใช้ไอซีทีภาคตัดกรวยรูปแบบการเรียนการสอนสื่อสังคม

  Interest

  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์, สถิติ, คณิตศาสตร์ สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (65)