Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของชนิศวรา

  Journal

  บทความของชนิศวรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2018 exนางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้รูปแบบ Van Hiele ในการพัฒนาการเรียนการสอนการพิสูจน์ทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 634-644
  Publish Year National Journal 19
  2020 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exสุคนธา ทองรักษ์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 167-175
  2019 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกรุณา กังสนานนท์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิด(CGI)ร่วมกับการใช้คำถาม", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 80-92
  2019 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exนายสุทิน กำลังเลิศ, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 126-136
  2018 exนางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล, inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อภิมานรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูง", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 24-34
  2018 exเกษสุดา บูรณพันศักดิ์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลชสาหรับนักศึกษาครู", วารสารวิชาการ รมยสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 303-321
  2018 exประวิทย์ การินทร์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-12
  2018 exวีระชัย สีทาน้อย, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เงิน โดยการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้", วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ., ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 104-115
  2018 exอุทัยวรรณ หวังโสม, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการตามขั้นตอนการสอนของแวนฮีลีโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 206-216
  2018 exดร.ขวัญหทัย พิกุลทอง, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 14-31
  2017 exนันท์นภัส ศรีพรหมทอง, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “โจทย์ปัญหาร้อยละ” โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนบ้านหนองตะเภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 138-145
  2017 exนางสาวธนภรณ์ เกิดสงกรานต์, inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล เรื่อง วงกลม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", วารสารบัณฑิตวิทยาลัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 57-68
  2016 inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ด้านความรู้และความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า ุ63-73
  2016 inดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 33, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 73-86
  2015 exนางสาวสุวิมล โคตรสมบัติ, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “อสมการ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ SSCS", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 120-129
  2014 exอาจารย์อังคณา สุวรรณพัฒน์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 137-148
  2012 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สื่อสังคม(Social Media): เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 1-8
  2016 inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์, "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 306-318
  2010 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 1-16
  2009 exภราดร เขมะกนก, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 155-166

  Conference

  การนำเสนอบทความของชนิศวรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Conference 4
  2017 exขวัญหทัย พิกุลทอง, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "Instructional Process for Enhanching Mathematical Problem Solving by Using Mathematical Modeling, MODEL-ELICITING Activities and Mathematical Connections.", The 3rd AsTEN Conference: Teaching Competency Development: Issues, Innovations, & Initiatives 2017, 20 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 9 เขต โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 6th International Symposium on Education for Rural Transformation (ERT) 2016 "Teacher Professional Development-Needs and Challenges of Education for Rural Transformation", 9 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์", The 2nd Asian Conference on Management and Sustainability , 1 - 3 กันยายน 2016, ็Hiroshima ญี่ปุ่น
  2009 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", the International Conference on Teacher Professional Development (ICTPD), Bangkok, Thailand, 2 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 12
  2018 exนางสาวฐิตรินทร์ นิลสกุลวัฒน์ , inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และ KWDL เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย", การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน", 3 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2018 ex นางสาวอารีรัตน์ สายสิงห์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย", การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน", 3 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2018 exเกษสุดา บูรณพันศักดิ์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลชสู่แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูยุคใหม่", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 “มหาวิทยาลัยประกอบการในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบการและวิจัยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" , 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2018, บุรีรัมย์ อื่นๆ ประเทศไทย
  2018 exศิริรัตน์ ผดุงสมบัติ, inดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้กระเบื้องพีชคณิตร่วมกับการใช้คำถามเพื่อพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่อง พหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st CMU Annual Conference in Education [CMU ACE 2018]), 2 - 3 กรกฎาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2018 exนางวรรณี แก้วอุปการ, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ สาขากลุ่มการศึกษา, 20 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2018 exทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง เวกเตอรในสามมิติ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”, 31 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้กิจกรรมสื่อสังคมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชานวัตกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์, 14 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลินท์นิ่ง Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน, 15 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมศรี กิตติศรีวรพันธ์, exพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, exจิิตตมาส ขันไชยตรี, ex ปิรัญญา บุนนาค, exธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์, "การวิจัยประเมินโครงการ การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์, "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย, 24 กุมภาพันธ์ 2012
  2010 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการใช้แนวจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์", การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด. , 20 สิงหาคม 2010, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480266]