Person Image

  Education

  • ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2543
  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  BiomimicryConstruct mapengineering design processGlobal WarmingInquiry-based teachingLearning progressionMultilevel analysisNature of sciencepre-service teacherProcess dramaScience AchievementScience and religionScience ApprenticeshipScience Blogsscience educationScience Performancescience student teachersscience teacherscience teacher preparationScience TeachersScientific Field NotesScientific Literacysenior high school studentSTEM EducationStructural equation modelingstudent teacherStudent-centered learningteacher educationTeacher’s perceptionsTeachingTeaching ScienceTechnological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)Thai studentstheory of evolutionTIMSSTIMSS 2011กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การใช้งานไอซีทีการตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบการติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนการประเมินการประเมินโครงการการประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์การประเมินหลักสูตรการผลิตครูการฝึกหัดครูการพัฒนาโปรแกรม สมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการรับรู้ของผู้เรียนการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานการวิเคราะห์กลุ่มพหุการวิเคราะห์เชิงอภิมานการวิเคราะห์พหุระดับการวิเคราะห์อภิมานการสอนการสอนชีววิทยา การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการอบรมครูวิทยาศาสตร์การออกแบบครูวิทยาศาสตร์ความเข้าใจความคิดความต้องการจำเป็นความท้าทายในการใช้ไอซีทีความพึงพอใจความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายพันธุกรรมพืชโครงการ TIMSS 2011จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจิตสำนึกจิตอนุรักษ์เจตคติตต่อวิทยาศาสตร์ชีวจริยธรรมชีววิทยาทดสอบนานาชาติทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมทักษะความคิดสร้างสรรค์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ก่อนประจำการ การฝึกงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษานิสิตนักศึกษาครูนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์แบบจําลองทางความคิดปัจจัยด้านครูปัจจัยด้านผู้เรียนโมเดลเชิงสาเหตุโมเดลสมการโครงสร้าง

  Interest

  การสอนชีววิทยา การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Promotion of scientific literacy on global warming by process dramaPongsophon P., Yutakom N., Boujaoude S.2010Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
   11(1),pp. 1-38
   5
   2Using process drama to enhance pre-service teachers' understanding of science and religionPongsophon P.2010Cultural Studies of Science Education
   5(1),pp. 141-156
   2
   3A theory of planned behaviour-based analysis of TIMSS 2011 to determine factors influencing inquiry teaching practices in high-performing countriesPongsophon P., Herman B.2017International Journal of Science Education
   39(10),pp. 1304-1325
   1
   4Pre-Service science teachers’ understanding of nature of science and ability to integrate nature of science into teachingJituafua A., Pongsophon P., Visetson S., Kanchanawarin C.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
   36(2),pp. 308-321
   0
   5Reading-to-learn science: The perspective of Thai science student teachersPongsophon P.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
   28(3),pp. 351-356
   0