โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 8 13 0 0
2018 การสร้างและทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 4 0 0
2016 การศึกษาชีวจริยธรรมของนิสิต/นักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตร ศษ.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 1 1 0 0
2016 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2015 โมเดลเชิงสาเหตุการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์สูงในโครงการ TIMSS 2011 หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 2 2 0 0
2013 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์: การศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติ SITES2006 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2013 ปัจจัยด้านนักเรียนและครูที่ส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาชีววิทยาโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 ในประเทศไทยและประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดห้าอันดับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การพัฒนามุมมองธรรมชาติสำหรับวิทยาศาสตร์ของครูก่อนประจำการผ่านการฝึกงานวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2011 การพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประจำการผ่านการวิเคราะห์บันทึกภาคสนามของนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2011 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2010 The Promotion of Understanding of Nature of Science and Its Instruction by Science Apprenticeship หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 12 10 0 0
2017 STEM for 2TV (Science, Technology, Engineering, and Mathematics for Taiwan, Thailand, and Vietnam): A Joint Adventure in Science Education Research and Practice (STEM2TV) ผู้ร่วมวิจัย Ministry of Science and Technology, Taiwanese Government 7 5 0 0
2014 ปัจจัยด้านผู้เรียนและโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 ของนักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียตะวันออก:วิเคราะห์พหุระดับและการศึกษาเปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0
2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 0 0 0 0
2013 การประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 0 1 0 0
2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 1 0 0 0
2012 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
2009 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ในเยาวชนและชุมชนผ่านกระบวนการละคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2008 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0