แนวโน้มผลงานของพงศ์ประพันธ์

Journal

บทความของพงศ์ประพันธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year International Journal 6
2019 exWilaiwan Songsil, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exProfessor Antony Clarke , "Developing scientific argumentation strategies using revised argument-driven inquiry (rADI) in science classrooms in Thailand", Asia-Pacific Science Education, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-22
2017 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exAssistant Professor Benjamin Herman , "A theory of planned behaviour-based analysis of TIMSS 2011 to determine factors influencing inquiry teaching practices in high-performing countries", International Journal of Science Education, ปีที่ 39, ฉบับที่ 10, มิถุนายน 2017, หน้า 1,304-1,325
2015 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "A Multilevel Analysis of Student and School Factors Influencing Primary Students’ Science Achievement in TIMSS 2011 in East and South-East Asian Countries", International Journal of Science Educators and Teachers , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 41-54
2010 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Saouma B. Boujaoude, exผศ.ดร. นฤมล ยุตาคม, "Promotion of scientific literacy on global warming by process drama.", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2010
2010 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Using process drama to enhance pre-service teachers' understanding of science and religion", Cultural Studies of Science Education, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กันยายน 2010, หน้า 141-156
2007 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Reading-to-learn science: The perspective of Thai science student teachers", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 351-356
Publish Year National Journal 13
2020 exณภัทร สุขนฤเศรษฐกุล, ex วรรณนิดา พึ่งน้อย, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานการใช้มโนภาพเพื่อส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 74-91
2020 exกรันย์ลักษมณ์ รัตนวโรภาส, exณัฐสิทธิ์ นรสิทธิ์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเรื่องวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 166-180
2019 exธนิกา วศินยานุวัฒน์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและความพร้อมสู่สะเต็มศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 96-109
2019 exวริษฐา รัตนพันธุ์จักร, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจําลองทางความคิดเรื่องยีนและโครโมโซมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐาน", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว , ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1-18
2018 exนางสาว อรรัมภา คำนูอเนก, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความไวต่อการรับรู้และการตัดสินใจในประเด็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 60-75
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายใต้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: การสร้างและทดสอบทฤษฎี", วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 35-50
2017 exกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, "พหกุรณีศึกษา: การรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถบรูณาการเทคโนโลยี ในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะและการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 141-171
2016 inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์, "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 306-318
2014 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011", วารสารวิธีวิทยาการวิจัย , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 49-80
2013 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในมิติสังคมและวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการสอนทฤษฎีวิวัฒนาการในสังคมพุทธ คริสต์และอิสลาม", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 165-183
2013 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของค่านิยมระดับสูงของมนุษย์ที่คัดสรรและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่อเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย", วารสารวิธีวิทยาการวิจัย , ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
2010 exอาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inนายสุรเดช ศรีทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจแนวคิดก่อนเรียนในเรื่องการตอบสนองของพืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 629-642
2009 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "สอนวิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น ", วารสารวิทยาศาสตร์ , ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 84-89

Conference

การนำเสนอบทความของพงศ์ประพันธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year International Conference 13
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exAssociate Professor Benjamin Herman, "Contextual factors that influence TIMSS 2015 biology, chemistry, physics performance in twelve diverse countries", 2018 NARST Annual International Conference, 10 - 13 มีนาคม 2018, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exAssociate Professor Benjamin Herman, "The Pivotal Role of Academic Collaborations in Boosting Confidence in Teaching Inquiry and Inquiry Enactment", 2018 NARST Annual International Conference, 10 มีนาคม - 13 มิถุนายน 2018, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. William F. McComas, "Validating a Causal Model of Moral Obligation for Plant Conservation in a Nationwide Garden-based Education Program among High School Students in Thailand", The international science education conference 2018 , 19 - 21 มิถุนายน 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exTanwarat Pinthong, exKornkanok Lertdechapat, exThanika Vasinayanuwatana, "Training Biology Teachers to Incorporate Biomimicry in Teaching Engineering Design to Help Students Create Nature-Inspired Innovation", 2018 NTNU-KU-SNU-HU Joint Symposium on Science Education , 29 - 30 พฤศจิกายน 2018, ฮัวเลียน ไต้หวัน
2018 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "What Determines Thai Science Teachers to Integrate STEM in their Classroom?", 2018 International Conference of East-Asian Association for Science Education, 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2018, ไต้หวัน
2016 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "A Causal Model of Inquiry-based Teaching in High Performing Countries in TIMSS 2011", The 4th Joint International Symposium on Science Education , 4 เมษายน 2016, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2016 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "The Royal-Initiated Botanical Garden in School Program to Raise Awareness of Conservation of Plant Genetic Resources: A Multisite Case Study", 2016 HU-SNU-NTNU-KU Joint Symposium , 8 - 10 ธันวาคม 2016, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2015 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Multilevel Factors Influencing Grade 8 Students' Science Achievement in Asian and ASEAN Countries", The 3rd International Conference for Science Educators and Teachers , 17 - 19 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "A Model of the Adoption and Integration of ICT into Science Teaching: an SEM approach", Proceedings ICQA 2013 International Conference on QA Culture: Cooperation or Competition , 7 - 8 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Developing Science Teachers’ Understanding Nature of Science through New York Time’s Scientist at Work Science Blogs", the International e-Learning Conference 2012 (IEC2012) : "Smart Innovations in Education and Lifelong Learning" , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Global Warming: Can It Empty Our Rice Bowl?", European Science Education Research Association 2009, 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2009, Istanbul, Turkey
2009 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "The Evaluation of A Five-Year B.Ed. (Teaching Science) Program of Kasetsart University: A Way to Best Practice", An International Conference Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and Networks, 2 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "The Evaluation of Professional Development Program for Thai Science Teacher (Core Curriculum II Workshop): A Case Study of Pasak Province", The International Conference Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and Networks, 2 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 13
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิสรา ผลจันทร์, "การวิเคราะหโมเดลราสช์เพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสรางและสำรวจแนวคิดหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020, 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุฒธิดา รัมฉัตร, "การทดสอบแผนที่โครงสร้างเชิงสันนิษฐานแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ดวยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020", 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมุสตากีม อาแว, "การวิเคราะหโมเดลราสช์เพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสร้างความเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนชีววิทยา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020" , 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรกันต์ พรหมสวัสดิ์, "การพัฒนาเจตคติต่อชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา , 29 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exปาลิตา ยะบุญวัน, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "การวิเคราะห์โมเดลราส์ชเพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจัดประสบการณ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเสมือนจริงร่วมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งในหน่วยการเรียนรู้วิวัฒนาการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12, 20 - 21 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSuparut Klaymon, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิดขั้นสูงในครูก่อนประจำการ: การคิดสร้างสรรค์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exจริยาพร สังขรัตน์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "เส้นทางการเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยเชิงประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 : กรณีศึกษาศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exภิรญา เสรียศภัทร, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย:การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน", 54th Research Conference, Kasetsart university 2016. Febuary 2-5, 2016, Bangkok, Thailand, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Pre-Service Biology Teachers’ Understanding and Reasoning about GMOs Issues", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 1 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์, "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย, 24 กุมภาพันธ์ 2012
2009 exNanthiya Suwannawong, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้และแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นภาวะโลกร้อนของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490156]