Conference

การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิดขั้นสูงในครูก่อนประจำการ: การคิดสร้างสรรค์
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-