Journal

การตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเรื่องวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
35
2
166-180
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-