โดยใช>ปMญหาเปOนฐาน,การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้,การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน,การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน การสร้าง คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ การทําหมันสัตว์ ระบบต่อมไร้ท่อ,การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ บรรยากาศ,การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้,การใช้แหล่งเรียนรู้ในการสอนวิทยาศาสตร์,การโต้แย้ง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์,การทำโครงงานวิทยาศาสตร์,การแบ่งเซลล์,การปฏิบัติของครู,การพัฒนาครู,การพัฒนาวิชาชีพครู,การรู้วิทยาศาสตร์,การเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน,การวิจัยในชั้นเรียน,การส่งเสริม,การให้เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการ,การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์,ครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ,ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม,นิสิตครูวิทยาศาสตร์,ประเด็นทางสังคม,โปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์" />
Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  - การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)- การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - การทำงาน (Working)"21st Century skills""Literacy in the Digital Age""การแบ่งเซลล์""การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด" "นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ""แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม""ผลการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา""อภิมหาอุทกภัย"“the relationship between earthActive learningand creative processesand model – based learningand moonand professional development programand Sharing video clip on FacebookASEAN Communityattitude towards scienceattitudes toward science projectsbasic research methodsBasic science conceptBasic Scientific Research Method CourseBest PracticeCoachingcollaborative action researchCommunityConstructivismconstructivist-based teachingCore competencyDevelopment of observation protocolecologyEnglish Language Learning Empowerment Activity Modulesenvironmental actionevaluation researchInquiry approachiPad for LearningissuesKanaratbumrung Pathumthani (KP) modellearning achievementLearning achievementsMentoringMulti-disciplinesOne healthonline mentoringOnline mentoring programpre-service science teacherPre-service science teachersprofessional development programProfessional Learning Communityproject-based teachingPSMT projectReadinessScience classroomScience CommunicationScience educationScience teachingScientific ConceptsScientific ExplanationScientific Teaching Concepts for Young Children Short Course Training Program Science Station ActivitiesService learningSocial media socioscientificSocioscientific IssueSocioscientific issue (SSI)-based teachingsocio-scientific issue-based teachingSocioscientific issue-based teachingSocioscientific IssuesSocio-scientific issuesSocioScientific Issues (SSIs)-based TeachingSocioscientific issues-based teachingSSI-based teachingteacher practicesกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู>โดยใช>ปMญหาเปOนฐานการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน การสร้าง คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ การทําหมันสัตว์ ระบบต่อมไร้ท่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ บรรยากาศการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้การใช้แหล่งเรียนรู้ในการสอนวิทยาศาสตร์การโต้แย้ง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์การแบ่งเซลล์การปฏิบัติของครูการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพครูการรู้วิทยาศาสตร์การเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานการวิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมการให้เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมนิสิตครูวิทยาศาสตร์ประเด็นทางสังคมโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์

  Interest

  การสอนใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม, การทำโครงงานวิทยาศาสตร์, การใช้แหล่งเรียนรู้ในการสอนวิทยาศาสตร์, การพัฒนาวิชาชีพครู

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Thai pre-service science teachers' struggles in using Socio-scientific Issues (SSIs) during practicumPitiporntapin S., Yutakom N., Sadler T.2016Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
   17(2)
   6
   2Using social media to promote pre-service science teachers' practices of socio-scientific issue (SSI) - based teachingPitiporntapin S., Lankford D.M.2015Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
   16(2)
   2
   3Thai pre-service science teachers' practice of science communication in communitiesPitiporntapin S.2013Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
   14(2)
   1
   4The classroom observation protocol for socioscientific issue-based instruction: development and implementation of a new research toolTopçu M., Foulk J., Sadler T., Pitiporntapin S., Atabey N.2018Research in Science and Technological Education
   36(3),pp. 302-323
   0
   5Enhancing pre-service science teachers’ practices according to Socio-scientific Issue (SSI)-based teaching through collaborative action researchPitiporntapin S., Thanapad A., Seomsuk N., Lankford D.2015Asian Social Science
   11(28),pp. 77-83
   0
   6Current situation of using local wisdom and community issues in science curriculum of third grade levelPitiporntapin S., Chatmaneerungcharoen S., Punbo K., Suttakun P., Jantarakantee E., Yutakom N.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
   31(1),pp. 17-29
   0
   7The outcomes of biology learning management in the topic of cell division with creating clay animation-stop motion by 10 grade studentsPitiporntapin S., Sritha S.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
   33(3),pp. 397-409
   0