Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • Ph.D. (Veterinary Medicine), Nippon Veterinary and Life Science University, ญี่ปุ่น, 2555

  Expertise Cloud


  Interest

  Reproductive biology and technology, Neuroendcrinology, Zoonosis

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of Kaempferia parviflora on sexual performance in streptozotocin-induced diabetic male ratsLert-Amornpat T., Maketon C., Fungfuang W.2017Andrologia
  49(10)
  30
  2Malaria parasites in macaques in Thailand: Stump-tailed macaques (Macaca arctoides) are new natural hosts for Plasmodium knowlesi, Plasmodium inui, Plasmodium coatneyi and Plasmodium fieldiFungfuang W., Udom C., Tongthainan D., Kadir K.A., Singh B.2020Malaria Journal
  19(1)
  20
  3The effects of astaxanthin on liver histopathology and expression of superoxide dismutase in rat aflatoxicosisMonmeesil P., Fungfuang W., Tulayakul P., Pongchairerk U.2019Journal of Veterinary Medical Science
  81(8),pp. 1162-1172
  17
  4Effects of vernonia cinerea on reproductive performance in streptozotocin-induced diabetic ratsPomjunya A., Ratthanophart J., Fungfuang W.2017Journal of Veterinary Medical Science
  79(3),pp. 572-578
  14
  5Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in ThailandTongthainan D., Mongkol N., Jiamsomboon K., Suthisawat S., Sanyathitiseree P., Sukmak M., Wajjwalku W., Poovorawan Y., Ieamsaard G., Sangkharak B., Taruyanon K., Fungfuang W., Tulayakul P., Boonnak K.2020American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  103(3),pp. 1228-1233
  11
  6Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction MethodsSantativongchai P., Fungfuang W., Boonyawiwat V., Pongchairerk U., Tulayakul P.2020International Journal of Food Properties
  23(1),pp. 1465-1474
  10
  7Effects of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Liver Enzymes: Cytochrome P450 and Glutathione S-Transferase Activities in High-fat DietFed RatsSantativongchai P., Srisuksai K., Parunyakul K., Thiendedsakul P., Lertwatcharasarakul P., Fungfuang W., Tulayakul P., Tulayakul P.2022Veterinary Medicine International
  2022
  5
  8Early onset of reproductive function in female rats treated with a high-fat dietFungfuang W., Fungfuang W., Nakao N., Nakada T., Yokosuka M., Saito T.R.2013Journal of Veterinary Medical Science
  75(4),pp. 523-526
  4
  9The effect of cordycepin on brain oxidative stress and protein expression in streptozotocin-induced diabetic miceSrisuksai K., Parunyakul K., Phaonakrop N., Roytakul S., Fungfuang W.2021Journal of Veterinary Medical Science
  83(9),pp. 1425-1434
  4
  10The first study on the effect of crocodile oil from Crocodylus siamensis on hepatic mitochondrial function for energy homeostasis in ratsParunyakul K., Srisuksai K., Santativongchai P., Pongchairerk U., Ampawong S., Tulayakul P., Fungfuang W.2022Veterinary World
  15(4),pp. 986-997
  4
  11Natural infection of leptospirosis and melioidosis in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in ThailandSaechan V., Tongthainan D., Fungfuang W., Tulayakul P., Ieamsaard G., Ngasaman R.2022Journal of Veterinary Medical Science
  84(5),pp. 700-706
  4
  12Serum proteomic analysis reveals the differential dose effects of crocodile oil from Crocodylus siamensis on energy metabolism in ratsParunyakul K., Srisuksai K., Santativongchai P., Charoenlappanit S., Phaonakrop N., Roytrakul S., Tulayakul P., Fungfuang W.2022Open Veterinary Journal
  12(5),pp. 697-708
  3
  13Trophic behavior and species diversity of the anopheles barbirostris complex (diptera: Culicidae) in thailandUdom C., Thanispong K., Manguin S., Chareonviriyaphap T., Fungfuang W.2021Journal of Medical Entomology
  58(6),pp. 2376-2384
  3
  14Metabolic impacts of cordycepin on hepatic proteomic expression in streptozotocin-induced type 1 diabetic MiceParunyakul K., Srisuksai K., Charoenlappanit S., Phaonakrop N., Roytrakul S., Fungfuang W.2021PLoS ONE
  16(8 August)
  3
  15Antioxidant Activity of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Cognitive Function in RatsSrisuksai K., Parunyakul K., Santativongchai P., Phaonakrop N., Roytrakul S., Tulayakul P., Fungfuang W.2023Foods
  12(4)
  2
  16Effects of extender, cryoprotectant and freezing protocols on post-thaw sperm motility, morphology and viability of three-yellow cocks (gallus domesticus) spermatozoaFungfuang W., Siripholvat V., Sa-nguanphan S., Pinyopummin A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 269-279
  1
  17Plasma prolactin concentrations and copulatory behavior after salsolinol injection in male ratsTerada M., Terada M., Oláh M., Nagy G., Taniguchi K., Sato F., Muranaka S., Fungfuang W., Kromkhun P., Kromkhun P., Nakada T., Yokosuka M., Saito T.2010Reproductive Medicine and Biology
  9(4),pp. 205-209
  0
  18A study of the aphrodisiac properties of Cordyceps militaris in streptozotocin-induced diabetic male ratsvan Nguyen T., Chumnanpuen P., Parunyakul K., Srisuksai K., Fungfuang W.2021Veterinary World
  14(2),pp. 537-544
  0
  19A Serosurvey of Japanese Encephalitis Virus in Monkeys and Humans Living in Proximity in ThailandLakhotia D., Tun Y.M., Mongkol N., Likhit O., Suthisawat S., Mangmee S., Tongthainan D., Fungfuang W., Tulayakul P., Boonnak K.2023Viruses
  15(5)
  0
  20Combining isothermal recombinase polymerase amplification with lateral flow assay for diagnosis of P. cynomolgi malaria infectionRattaprasert P., Chavananikul C., Fungfuang W., Chavalitshewinkoon-Petmitr P., Limudomporn P.2023PLoS neglected tropical diseases
  17(7),pp. e0011470
  0
  21Effect of the oil from the fatty tissues of Crocodylus siamensis on gut microbiome diversity and metabolism in miceParunyakul K., Chuchoiy A., Kooltueon S., Puttagamnerd P., Srisuksai K., Santativongchai P., Pongchairerk U., Tulayakul P., E-Kobon T., Fungfuang W.2023PLoS ONE
  18(7 JULY)
  0
  22Effect of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Brain Mitochondrial Protein Expression and Cognition in Male RatsSrisuksai K., Parunyakul K., Santativongchai P., Ampawong S., Tulayakul P., Fungfuang W.2023Sains Malaysiana
  52(6),pp. 1821-1833
  0
  23Effects of crocodile (Crocodylus siamensis) oil and palm oil on leptin-activated signal transducer and activator of transcription 3 signaling pathway and hepatic fat accumulation in ratsSantativongchai P., Srisuksai K., Parunyakul K., Aendo P., Pongchairerk U., Boonsoongnern P., Fungfuang W., Tulayakul P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(3),pp. 461-468
  0
  24Serum proteomic profile of wild stump-tailed macaques (Macaca arctoides) infected with malaria parasites in ThailandRuengket P., Roytrakul S., Tongthainan D., Taruyanon K., Sangkharak B., Limudomporn P., Pongsuchart M., Udom C., Fungfuang W.2023PLoS ONE
  18(11 NOVEMBER)
  0
  25Targeted proteomic analysis reveals that crocodile oil from Crocodylus siamensis may enhance hepatic energy metabolism in ratsFungfuang W., Srisuksai K., Santativongchai P., Charoenlappanit S., Phaonakrop N., Roytrakul S., Tulayakul P., Parunyakul K.2023Experimental Animals
  72(4),pp. 425-438
  0