Person Image

Administration

Education

 • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
 • Ph.D. (Veterinary Medicine), Nippon Veterinary and Life Science University, ญี่ปุ่น, 2555

Expertise Cloud

โรคเบาหวาน อัณฑะ เทสโทสเตอโรน กระชายดำ 5Es Learning cycleAdiponectinAdvocate?aflatoxin B1Anopheles mosquitoesAstaxanthinbasic research methodsBasic Scientific Research Method CourseBlood biochemistryChikungunyaCognitive deficitCold pressingConceptionsConstruct mapConstructivismconstructivist-based teachingCordycepinCordyceps militarisCrocodileCrocodile oilDenguediabetes mellitusElectronic NoseEstradiolEstrous cycleExtraction methodFatty acidFatty acid profileFemale ratsFlavivirusFood intakeFormaldehydeFormalinGas sensorhigh-fat dietHistologyhistopathologyHORMONESIgNARImidacloprid/MoxidectinimmunohistochemistryInquiry approachKaempferia parvifloraLearning Achievementlearning achievementsLearning progressionLeptinLeptin Leptin mRNALiverMacaca arctoidesMacaqueMalariamicemonkeyMyobia musculiNervous systemOilOvariectomized ratsPlasmodiumPlasmodium cynomolgiPlasmodium inuiPlasmodium knowlesiratstreptozotocinsuperoxide dismutasetestosteronetricarboxylic acid metabolitesVernonia cinereaZikaZoonosisกระชายดำกระบวนการสืบเสาะก๊าซเซนเซอร์การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้งการแช่แข็งการใช้ประโยชน์ของสัตว์การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงไส้เดือนการแยกสารบริสุทธิ์การระบาดของโรคมาลาเรียการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาความหลากหลายชนิดการสะกัดการสำรวจมาลาเรียการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ไขมันความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุ้งบางกะเจ้าโครงการนำร่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์จระเข้ชีววิทยาชุดทดสอบชุมชนเชื้่อมาลาเรียซิงเกิลเชนแฟรกเมนต์แอนติบอดี

Interest

Reproductive biology and technology, Neuroendcrinology

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Effect of Kaempferia parviflora on sexual performance in streptozotocin-induced diabetic male ratsLert-Amornpat T., Maketon C., Fungfuang W.2017Andrologia
49(10)
16
2Effects of vernonia cinerea on reproductive performance in streptozotocin-induced diabetic ratsPomjunya A., Ratthanophart J., Fungfuang W.2017Journal of Veterinary Medical Science
79(3),pp. 572-578
11
3Early onset of reproductive function in female rats treated with a high-fat dietFungfuang W., Fungfuang W., Nakao N., Nakada T., Yokosuka M., Saito T.R.2013Journal of Veterinary Medical Science
75(4),pp. 523-526
4
4The effects of astaxanthin on liver histopathology and expression of superoxide dismutase in rat aflatoxicosisMonmeesil P., Fungfuang W., Tulayakul P., Pongchairerk U.2019Journal of Veterinary Medical Science
81(8),pp. 1162-1172
2
5Effects of extender, cryoprotectant and freezing protocols on post-thaw sperm motility, morphology and viability of three-yellow cocks (gallus domesticus) spermatozoaFungfuang W., Siripholvat V., Sa-nguanphan S., Pinyopummin A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(2),pp. 269-279
1
6Plasma prolactin concentrations and copulatory behavior after salsolinol injection in male ratsTerada M., Terada M., Oláh M., Nagy G., Taniguchi K., Sato F., Muranaka S., Fungfuang W., Kromkhun P., Kromkhun P., Nakada T., Yokosuka M., Saito T.2010Reproductive Medicine and Biology
9(4),pp. 205-209
0
7Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in ThailandTongthainan D., Mongkol N., Jiamsomboon K., Suthisawat S., Sanyathitiseree P., Sukmak M., Wajjwalku W., Poovorawan Y., Ieamsaard G., Sangkharak B., Taruyanon K., Fungfuang W., Tulayakul P., Boonnak K.2020American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
103(3),pp. 1228-1233
0
8Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction MethodsSantativongchai P., Fungfuang W., Boonyawiwat V., Pongchairerk U., Tulayakul P.2020International Journal of Food Properties
23(1),pp. 1465-1474
0
9Malaria parasites in macaques in Thailand: Stump-tailed macaques (Macaca arctoides) are new natural hosts for Plasmodium knowlesi, Plasmodium inui, Plasmodium coatneyi and Plasmodium fieldiFungfuang W., Udom C., Tongthainan D., Kadir K.A., Singh B.2020Malaria Journal
19(1)
0