Person Image

Administration

Education

 • กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2553
 • กศ.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2546
 • กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2543

Expertise Cloud

Attitudes toward STEMCore CurriculumDesign thinking processDesign-based learningEducation systemFollow-Up StudyIn-Service TeacherKasetsart University KWDLMathematics Teacher TrainingPM 2.5 crisisSTEMSTEM educationSTEM PartnershipSTEM understandingTeacher educationTeacher education systemTeacher education system in Thailandกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringกระบวนการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์การเขียนบันทึกการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้คำถามการติดตามผลการติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์การประเมินการประเมินโครงการการประเมินหลักสูตรการพัฒนาครูการพัฒนาครู กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการพัฒนาครูปฐมวัยการเรียนรู้ด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learningการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAIการเรียนรู้แบบร่วมมือการสอนคณิตศาสตร์ การสื่อสาร ทางคณิตศาสตร์การให้เหตุผลการอบรมครูคณิตศาสตร์การอบรมครูคณิตศาสตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณิตศาสตรศึกษา ครูปฐมวัยครูประจำการความเข้าใจในสะเต็มความน่าจะเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โครงการคูปองพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดระยองจังหวัดอุบลราชธานีเซตทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสบาร์โมเดลปัญหาปลายเปิดโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบ SSCSศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์สะเต็มศึกษาหลักสูตรกลางหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ะบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

Interest

คณิตศาสตรศึกษา , การสอนคณิตศาสตร์

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)