Person Image

  Education

  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
  • ค.ม. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • ศษ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  AgilityAlternative AssessmentandroidAthletesBadmintoncollect data fitness testCoordination Motor AbilityElastic Band and Nine Square Exercise ProgramhealthInternet of ThingInternet of ThingsIoTLogsmeasuring fitnessmobile applicationMobile Application Motor Ability TestMQTTphysical activityphysical educationPhysical Education PedagogyPhysical Fitnessphysical fitness collection systemphysical fitness testPhysical fitness test for runningPhysical Fitness testing systemPhysical TestPre-Service Physical Education TeacherRadio Frequency IdentificationResponse timeRFIDRunning competitionssedentarySportstandard criteria for physical fitness testSwimmingSwimming LogsUHFWeb ApplicationWireless Sensor Networksกลไกการเคลื่อนไหวการแข่งขันวิ่งการคลายอุ่นร่างกายการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทยการทดสอบสมรรถภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทำงานของร่างกายการทำงานของสมองการประเมินโครงการการประเมินผลทางพลศึกษาการประเมินหลักสูตรการฝึกแบบวงจรการพัฒนาครูการพัฒนาครูปฐมวัยการพัฒนาความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อการฟื้นตัวการวิ่งการอบอุ่นร่างกายการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายกิตกรรมทางกายกีฬากีฬาแบดมินตันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเกณฑ์การประเมินเกณฑ์แปลผลมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายครูครูปฐมวัยความคล่องตัวความเป็นเลิศเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโควตาพิเศษตารางเก้าช่องทดสอบสมรรถภาพทดสอบสมรรถภาพทางกายทักษะวิชายูโดนวัตแน่นิ่งบาสเกตบอลโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดกับการยืดเหยียดโปรแกรมประยุกต์ผู้สูงอายุพฤฒพลังพฤติกรรมนั่งนอนพลศึกษาพลังกล้ามเนื้อพลัยโอเมตริกโภชนบำบัดโมบายแอพพลิเคชั่นยางยืดรวบรวมข้อมูลการทดสอบระบบจัดการการทดสอบความสามารถการประสานสัมพันธ์กลไกการเคลื่อนไหวรูปแบบการส่งเสริมโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมรรถภาพทางกาย

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)