ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

agingalcohol consumption behavioralcohol expectancyCardiovascular EnduranceCore competencyCOVID-19drinking refusal self-efficacyevaluationHealthHealth Behavior Modification Programhealth literacyHeart Rate RecoveryLactate ThresholdNine Matrix ExerciseOne Healthphysical activityPhysical educationPhysical FitnessSubjective Well-Beingกรมควบคุมโรคกระชายดำการจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการทรงตัวการประเมินการประเมินโครงการการประเมินผลการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการพัฒนาหลักสูตรการรับรู้การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาการสอนพลศึกษาการออกกำลังกายกิจกรรมการใช้เวลาว่างกิจกรรมทางกายกิจกรรมนันทนาการกีฬาดาบไทยกีฬาฟุตบอลเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพความคล่องแคล่วว่องไวความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความรู้ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยคุณภาพชีวิตจริยธรรมจิตตปัญญาศึกษาจุดเริ่มล้าเด็กปฐมวัยตารางเก้าช่องทักษะกลไกทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนันทนาการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีบันไดลิงบันไดลิงอัจฉริยะบุคลากรประชาคมอาเซียนประเมินหลักสูตรประสิทธิผลการดำเนินงาน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ผู้นำค่ายพักแรม โปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมนันทนาการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาพื้นฐานสำคัญสำหรับนักกีฬาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ยางยืดระดับกั้นแลคแตทระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายรูปแบบโรคพิษสุนัขบ้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสถานภาพสถิติวิจัยทางพลศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาสุขสมรรถนะหญิงวัยรุ่นหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง หลักและวิธีสอนพลศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นออทิสติกอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์

natapong.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5797149 ต่อ 432

Avata

ดร. สุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

suriyan.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5797149ต่อ414

Avata

ดร. สมคิด ปราบภัย, อาจารย์

somkid.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428671


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 131 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 102 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 347 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 270 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 77 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 36 เรื่อง (Unknown 36 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 68 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 25 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 21 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)