ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

"สถานะสุขภาพActive learningAgingalcohol expectancyASEAN CommunityCardiovascular EnduranceCore CompetencyCritical thinkingdrinking refusal self-efficacyElderlyElectronic bookevaluationExerciseHealthHealth Behavior Modification Programhealth literacyHealth-related Physical FitnessHeart Rate RecoveryKaempferia parvifloraKasetsart University StudentsLactate ThresholdLeisure ActivitiesLife SatisfactionMulti-disciplinesNine Matrices ExerciseNine Matrix ExerciseOlder adultsOne Healthphysical activityPhysical educationPhysical Fitnessกรมควบคุมโรคกระชายดำการจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการทรงตัวการพัฒนาหลักสูตรการรับรู้การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาการสอนพลศึกษาการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายกีฬาดาบไทยกีฬาฟุตบอลเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพความคล่องแคล่วว่องไวความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความรู้ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยคุณภาพชีวิตจริยธรรมจิตตปัญญาศึกษาจุดเริ่มล้าเด็กปฐมวัยตารางเก้าช่องทักษะกลไกทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนันทนาการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตระดับปริญญาตรีบันไดลิงบุคลากรประชาคมอาเซียนประเมินหลักสูตรประสิทธิผลการดำเนินงาน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ผู้นำค่ายพักแรมโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมนันทนาการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาพื้นฐานสำคัญสำหรับนักกีฬาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ยางยืดระดับกั้นแลคแตทระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายรูปแบบโรคพิษสุนัขบ้าโรงเรียนวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสถานภาพสถิติวิจัยทางพลศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง หลักและวิธีสอนพลศึกษาออทิสติกอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก, อาจารย์

E-Mail: fedukvs@ku.ac.th Tel.02-5797149ต่อ419

Avata

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์

E-Mail: fedunps@ku.ac.th Tel.02-5797149 ต่อ 432


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 8 คน, ครู 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 125 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 265 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 191 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 74 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 66 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 24 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 21 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)