ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

"สถานะสุขภาพActive learningagingASEAN CommunityCardiovascular EnduranceCore CompetencyCritical ThinkingElderlyElectronic BookevaluationExerciseHealthHealth-related Physical FitnessHeart Rate RecoveryKaempferia parvifloraKasetsart University StudentsLactate ThresholdLeisure ActivitiesLife SatisfactionMulti-disciplinesNine Matrices ExerciseNine Matrix ExerciseOlder adultsOne Healthphysical activityPhysical educationPhysical Education PedagogyPhysical FitnessPositive and Negative AffectSubjective Well-BeingSwimmingSwimming LogsThai Agingกระชายดำการคิดอย่างมีวิจารณญาณการจัดการเรียนรู้การใช้เวลาว่างการทรงตัวการประเมินการประเมินโครงการการประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรการรับรู้การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาการสอนพลศึกษาการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายกีฬาดาบไทยกีฬาฟุตบอลเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพความคล่องแคล่วว่องไวความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยคุณภาพชีวิตจริยธรรมจิตตปัญญาศึกษาจุดเริ่มล้าเด็กปฐมวัยตารางเก้าช่องทักษะกลไกทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนันทนาการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บันไดลิงบุคลากรประชาคมอาเซียนประเมินหลักสูตรประสิทธิผลการดำเนินงาน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ผู้นำค่ายพักแรมโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมนันทนาการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาพื้นฐานสำคัญสำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ยางยืดระดับกั้นแลคแตทระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายรูปแบบโรคพิษสุนัขบ้าวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสถานภาพสถิติวิจัยทางพลศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง หลักและวิธีสอนพลศึกษาออทิสติกอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก, อาจารย์

E-Mail: fedukvs@ku.ac.th Tel.02-5797149ต่อ419

Avata

นาย ณัฐพงศ์ สุโกมล, อาจารย์

E-Mail: fedunps@ku.ac.th Tel.02-5797149 ต่อ 432


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 9 คน, ครู 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 108 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 85 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 222 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 153 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 69 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 64 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 23 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 20 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)