Person Image

Administration

Education

 • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530
 • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

Expertise Cloud

Camping, เซปักตะกร้อEvaluationPhysical EducationProgramการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมสการประเมินสมรรถนะการประเมินหลักสูตรการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกกำลังกายกิจกรรมพลศึกษาความคิดเห็นของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา แฮนด์บอลค่ายพักแรมคุณลักษณะจิตวิทยาการกีฬานันทนาการนิสิตชั้นปีที่ ๕แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการประสิทธิผลการดำเนินงานประสิทธิผลการดำเนินงาน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ผู้นำค่ายพักแรมปัจจัยผู้นำนันทนาการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษา,หลักสูตร, การประเมิน, การวิจัยทางพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรูปแบบการเรียนการสอนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลสาขาวิชาพลศึกษา

Interest

พลศึกษา,หลักสูตร, การประเมิน, การวิจัยทางพลศึกษา, จิตวิทยาการกีฬา, นันทนาการ, การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา, Camping, เซปักตะกร้อ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)