Person Image

  Education

  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530
  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  Camping, เซปักตะกร้อEvaluationPhysical EducationProgramการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมสการประเมินสมรรถนะการประเมินหลักสูตรการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกกำลังกายกิจกรรมพลศึกษาความคิดเห็นของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา แฮนด์บอลค่ายพักแรมคุณลักษณะจิตวิทยาการกีฬานันทนาการนิสิตชั้นปีที่ ๕แนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการประสิทธิผลการดำเนินงานประสิทธิผลการดำเนินงาน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ผู้นำค่ายพักแรม ปัจจัยผู้นำนันทนาการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษา,หลักสูตร, การประเมิน, การวิจัยทางพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรูปแบบการเรียนการสอนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลสาขาวิชาพลศึกษา

  Interest

  พลศึกษา,หลักสูตร, การประเมิน, การวิจัยทางพลศึกษา, จิตวิทยาการกีฬา, นันทนาการ, การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา, Camping, เซปักตะกร้อ

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
  • ต.ค. 2552 - พ.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)