Person Image

  Education

  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  Electronic bookestimated extrapolationEvaluationExternal personal factorsfootball goalkeepersgfour activity developmentsgoalball athlete for the blind studentsgoalball athletes' agilityHealth Promotion BehaviorsIllinois Agility Run Test (IART) | Smart Ladder Test (SLT) | Agility efficiency | Speed efficiency | Improvement | Development | Means information data | Performance analysis of sportimproving physical fitnessInnovative teachingIntegration / Contemplative Education / Physical Education / Behavior/ Learning / Working together / Forumintelligent innovationInternal personal factorsKrabi - Krabonglower secondary studentsmeasurementMedia Developmentmovement skillNeedsOnline MultimediaPhysical educationPre-test-post-test-designpre-test-post-test-design-modelProgramquasi-experimental research methodreacting reflexregular government teachersresponse timeSemo Agility Test (SAT)smart laddersmart ladder agility toolsmart ladder drill prototypeTeachingtraining programvolleyball playersWirelessกรุงเทพมหานคร การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสุข ฯการประเมินผลการเรียนรู้การฝึกแบบวงจรการพัฒนาครูการพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้การวัดและประเมินผลพลศึกษาการศึกษาเอกชนการออกกำลังกายกิจกรรมทางกาย,เกณฑ์การประเมินเกณฑ์ปกติเขตพื้นที่การศึกษาครูประจำการความคล่องแคล่วว่องไวความคิดเห็นความแคล่วคล่องว่องไวความต้องการการออกกำลังกายความบกพร่องทางการได้ยินความสุขค่ายพักแรมคุณธรรมคุณลักษณะเครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอจริยธรรมจิตตปัญญาศึกษาจิตสาธารณะต้นแบบทักษะลีลาศเทเบิลเทนนิสโทรศัพท์เคลื่อนที่นักกีฬาโกลบอลบันไดลิง่บันไดลิงบันไดลิงอัจฉริยะบันไดลิงอัจฉริยะ,แบดมินตันประถมศึกษาปราจีนบุรีปัจจัยปัญหาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตผู้ฝึกสอนแบดมินตันมัธยมศึกษามำตรฐำนวิชำชีพยางยืดรูปแบบสถานภาพสภาพสภาพปัญหาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขศึกษาและพลศึกษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

  Interest

  หลักและวิธีการสอนพลศึกษา, การวัดและประเมินผลพลศึกษา, แบดมินตัน, สมรรถภาพทางกาย การบริหารพลศึกษา, หลักสูตรพลศึกษา

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The development of the physical activity model to improve the physical fitness of regular government teachers using the smart ladder agility toolSingchainara J., Soachalerm A., Pupanead S., Butcharoen S., Memanan Y.2023Journal of Physical Education and Sport
  23(1),pp. 264-275
  0
  2Efficient archery posture training analysis of archery performances for the talent development and excellence achievementsHemara C., Ketkan P., Singchainara J., Santiboon T.T.2021International Journal of Human Movement and Sports Sciences
  9(6),pp. 1435-1446
  0
  3Creating a reaction time tester to react with the reaction reflex of football goalkeepers with the evaluation of estimated extrapolation skills for the best goalkeepers in the U-LeagueSingchainara J., Harnmak R., Butcharoen S.2022Journal of Physical Education and Sport
  22(10),pp. 2483-2495
  0
  4Improving footballers agility performances outcomes with the smart ladder drill prototype inventory for exercising efficiencySungpook N., Singchainara J., Soachalem A., Polsorn K., Santiboon T.T.2022Journal of Human Sport and Exercise
  18(1),pp. 242-258
  0
  5Effects of the intelligence innovative smart ladder drill training program on developing agility of female youth volleyball players at Sriracha SchoolJunpalee P., Singchainara J., Butcharoen S.2023Journal of Physical Education and Sport
  23(4),pp. 1025-1035
  0