Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2534
  • กศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2522

  Expertise Cloud

  CurriculumEvaluationPhysical Educationการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนการออกกำลังกายกิจกรรมทางกาย,กีฬายิมนาสติก การเป็นผู้ฝึกนักกีฬาความบกพร่องทางการได้ยินความวิตกกังวลเครือข่ายการเรียนรู้เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอโทรศัพท์เคลื่อนที่นักกีฬาจักรยานเสือภูเขานักมวยสากลสมัครเล่นประเมินหลักสูตรเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัววิทยาศาสตร์การออกกำลังกายสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสุขภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาออกกําลังกายแบบแอโรบิก

  Interest

  กีฬายิมนาสติก การเป็นผู้ฝึกนักกีฬา, สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย, สมรรถภาพทางกาย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)