Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ , ไทย
  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  CurriculumEvaluationPhysical Educationการจัดการเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสุข ฯการจัดทำหลัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาการดันพื้นแบบไดนามิก การดันพื้นแบบพลัยโอเมตริก การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อ การพัฒนาพลังของกล้ามเนื้อ ส่วนประกอบของร่างกายการประเมินการประเมินผลการเรียนรู้การประเมินหลักสูตรการฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนกิจกรรมทางกายกีฬาฟุตบอล นันทนาการความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยจิตวิทยา การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนภาวะผู้นำ การคิดแบบบูรณาการ นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานภาพสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดสมรรถภาพทางกาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุสาขาวิชาพลศึกษาหลักการเป็นผู้ฝึกกีฬาหลักและวิธีสอนพลศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

  Interest

  หลักและวิธีสอนพลศึกษา, จิตวิทยา การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา, กีฬาฟุตบอล นันทนาการ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)