Person Image

  Education

  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 1 2 1 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบบันไดลิงอัจฉริยะสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของครูประจำการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาโกล์บอลด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสร้างบันไดลิงอัจริยะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของคนไทยในศตรววษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายโดยใช้เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองการทำงานของตาและการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตำแหน่งเป้าหมายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2017 การพัฒนาเครื่องวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2017 สภาพและความต้องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต วิชาหลักและวิธีสอนพลศึกษา สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาแบดมินตันเพื่อสุขภาพ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาหนังสืออิเล็กโทรนิกส์วิชาหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์) 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2554 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคคลกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การนำเสนอพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะลีลาศสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ผลของการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การพัฒนามาตรฐำนวิชำชีพสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬำแบดมินตัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสอนเสริมในรายวิชาเทเบิลเทนนิส ระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน 0 0 0 0
  2010 การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนิสิตปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 รูปแบบการพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 17 3 0 0
  2011 ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) 1 1 0 0
  2011 สถานภาพพลศึกษาในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 15 0 0 0
  2011 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด 1 1 0 0
  2010 การบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในวิชาวิธีวิจัยทางพลศึกษา เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม ในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของนิสิตอย่างมีความสุข หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0