Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  AgilityAlternative AssessmentandroidAthletesBadmintoncollect data fitness testCoordination Motor AbilityElastic Band and Nine Square Exercise ProgramhealthInternet of ThingInternet of thingsIoTmeasuring fitnessmobile applicationMobile Application Motor Ability TestMQTTphysical activityphysical educationphysical fitnessphysical fitness collection systemphysical fitness testPhysical fitness test for runningPhysical Fitness testing systemPhysical TestPre-Service Physical Education TeacherRadio Frequency IdentificationResponse timeRFIDRunning competitionssedentarySportstandard criteria for physical fitness testSwimming LogsUHFWeb ApplicationWireless Sensor Networksกลไกการเคลื่อนไหวการแข่งขันวิ่งการคลายอุ่นร่างกายการจัดการเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสุข ฯการจัดทำหลัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาการเตรียมครูพลศึกษาการทดสอบสมรรถภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทำงานของร่างกายการทำงานของสมองการประเมินผลการเรียนรู้การประเมินหลักสูตรการผลิตครูการฝึกแบบวงจรการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาการวิ่งการอบอุ่นร่างกายการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายกิตกรรมทางกายกีฬากีฬาแบดมินตันกีฬาฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเกณฑ์แปลผลมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายความคล่องตัวตารางเก้าช่องทดสอบสมรรถภาพทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอ้วน นิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษานิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษา พลศึกษา การเตรียมครูพลศึกษาแน่นิ่งโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุพฤฒพลังพฤติกรรมนั่งนอนพลศึกษาภาวะผู้นำ การคิดแบบบูรณาการ นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โมบายแอพพลิเคชั่นยางยืดรวบรวมข้อมูลการทดสอบระบบจัดการการทดสอบความสามารถการประสานสัมพันธ์กลไกการเคลื่อนไหวระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาเว็บแอพพลิเคชั่นเวลาตอบสนองสถานภาพสถิติวิจัยทางพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 สาขาวิชาพลศึกษาสุขภาพออกกำลังกาย ยางยืด ตารางเก้าช่องออกกำลังกาย ยางยืด ตารางเก้าช่อง วัยทำงาน ผู้สูงอายุอาร์เอฟไอดีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกแอโรบิกแบบหนักสลับเบา

  Interest

  การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา, กีฬาฟุตบอล

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
  • พ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)