Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AgingCurriculumDigital Community NetworkElastic Band and Nine Square Exercise ProgramEvaluationHealthNine Matrices ExerciseNine Matrix ExerciseOlder adultsPhysical EducationPhysical Fitnessการประเมินการประเมินหลักสูตรการฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนการพัฒนาความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการสอนกรีฑาลู่ และลานการออกกำลังกายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนตารางเก้าช่องตารางเก้าช่องแบบประยุกต์ประเมินผลประเมินหลักสูตรโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดกับการยืดเหยียดผู้สูงอายุยางยืดวิ่งสู่ชีวิตใหม่สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 สาขาวิชาพลศึกษาสุขภาพหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาออกกำลังกาย ยางยืด ตารางเก้าช่องออกกำลังกาย ยางยืด ตารางเก้าช่อง วัยทำงาน ผู้สูงอายุ

  Interest

  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย, การสอนกรีฑาลู่ และลาน, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)