Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 3 0 0
  2021 การพัฒนาความสามารถในการทำงานของร่างกายและสมองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุพฤฒพลังในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 รูปแบบการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของ ร่างกายและสมองสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาความสามารถทางด้านพุทธิปัญญา ด้วยการออกกำลังกายสมองและเกมเกม กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางกายและการ ออกกำลังกายแบบผสมผสานเพื่อพัฒนา สมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการ ทำงานของร่างกายและสุขภาพในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2015 สมรรถภาพทางกายของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2012 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2009 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ผู้ร่วมวิจัย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 ประสิทธิผลการดำเดนินงานของทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทฉกเฉิน กองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 2 1 0
  2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.รมน.) 0 0 0 0
  2016 ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2013 การประเมินผลโครงการวิ่งสู่ชีวิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2012 ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 1 0 0 0
  2012 การใช้โปรแกรมออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 0 0 0 0
  2012 ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 1 0 0
  2011 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด 1 1 0 0
  2011 การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย กรณีศึกษา: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและยืดเหยียดกับการพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของพนักงาน บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแกรนด์สปอร์ต จำกัด 0 0 1 0