Person Image

  Education

  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  AgingElastic Band and Nine Square Exercise ProgramHealthNine Matrix ExercisePhysical FitnessQualitative ResearchSpecial Educationการคลายอุ่นร่างกายการเคลื่อนไหวการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉีวเหนือตอนล่างของประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต้ของประเทศไทยการจัดการเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสุข ฯการจัดทำหลัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาการทำงานของร่างกายการทำงานของสมองการประเมินผลการเรียนรู้การฝึกตารางเก้าช่องการพัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อการพัฒนาสมองการฟื้นตัวการเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายการออกกำลังกายความฉลาดทางการเคลื่อนไหวความหนักที่เหมาะสมในการฝึกความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ การกระโดดยางตารางเก้าช่องตารางเก้าช่องแบบประยุกต์ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์ประชากรวัยทำงานโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดกับการยืดเหยียดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนผู้ฝึกกีฬาผู้สูงอายุผู้สูงอายุพฤฒพลังพฤติกรรมพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกพื้นฐานสำคัญสำหรับนักกีฬายางยืดยางยืด ตารางเก้าช่อง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายยางยืด ตารางเก้าช่อง ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ สุขภาพรูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโรงเรียนประถมศึกษาภาคเหนือของประเทศไทยสถานภาพสภาพการจัดการเรียนการสอนสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสุขศึกษาหลักการฝึกซ้อมหลักการและเทคนิคการฝึกซ้อมกีฬาหลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอบอุ่นร่างกายออกกำลังกาย ยางยืด ตารางเก้าช่องออกกำลังกาย ยางยืด ตารางเก้าช่อง วัยทำงาน ผู้สูงอายุออทิสติกอัตราการเต้นของหัวใจอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

  Interest

  ผู้ฝึกกีฬา, หลักการและเทคนิคการฝึกซ้อมกีฬา, หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 31 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก