Person Image

  Education

  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจุฑามาศ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจุฑามาศ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175114 ชื่อวิชา Table Tennis,13 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175114 ชื่อวิชา Table Tennis,14 พ.ย. 2011 - 2 มี.ค. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172524 ชื่อวิชา Appl.of Prin.& Teaching Methods in Phys. Ed.,25 ส.ค. 2015 - 25 ส.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172697 ชื่อวิชา Seminar,22 ก.ย. 2015 - 22 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172524 ชื่อวิชา Appl.of Prin.& Teaching Methods in Phys. Ed.,8 ก.ย. 2015 - 13 ต.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172315 ชื่อวิชา Prin.& Meth. of Teaching Physical Education,19 ส.ค. 2014 - 9 ต.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172524 ชื่อวิชา Appl.of Prin.& Teaching Methods in Phys. Ed.,22 ก.ย. 2015 - 6 ต.ค. 2015