Person Image

  Education

  • กศ.ม(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • วท.บ (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D Exercise and Sport Science (Exercise Physiology), Oregon State University, USA, 2555

  Expertise Cloud

  เนตบอลASEAN CommunityAugmented RealityBioflavonoidsbreastfeedingcaesarean sectionCardiovascular EnduranceCoronary Heart DiseaseDietary Behavior/ Overweight พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานEnglishErgogenicEvaluationexercise behavior/ physical fitness/ overweight พฤติกรรมการออกกำลังกาย/สมรรถภาพทางกาย/ภาวะโภชนาการเกินGinsengHeart Rate RecoveryInstent RestenosisKaempferia parvifloraLactate ThresholdNutritional SupplementPhysical EducationPhysical Education teachingPhysiology of ExerciseProgramTraining Packageกระชายดำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมสการเดินแบบมีเป้าหมายการตีบซ้ำของหลอดเลือดหัวใจการทรงตัวการประเมินสุขภาพการป้องกันการหกล้มการฝึกแบบไอโซโทนิกการลดน้ำหนักการวัดและประเมินผลการเรียนรู?วิชาพลศึกษาการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาการสร้างเกณฑ์ปกติการสร้างเครื่องมือการสอนพลศึกษากำหนดเป้าหมายกิจกรรมการเดินกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกาย (Physical activities)กิจกรรมทางกาย/พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/โรคอ้วน/นิสิต Physical Activity / Food Consumption / Obesity / University Studentsกีฬาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาความคล่องแคล่วว่องไวความคิดเห็นของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา แฮนด์บอลความต้องการกิจกรรมทางกายความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความสนุกสนาน และการเรียนพลศึกษาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยจุดเริ่มล้าทักษะการคิดทักษะการคิด (Thinking skills)นักกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายน้ำหนักตัวบันไดลิง่บันไดลิงประชาคมอาเซียนชุดฝึกอบรมประชาชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายโปรแกรมป้องกันการหกล้มโปรแกรมสุขศึกษาผลของการฝึกด้วยน้้าหนักผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงพฤติกรรมการให้นมบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การผ่าตัดคลอดบุตร breastfeeding behaviorพฤติกรรมการออกกำลังกายพฤติกรรมป้องกันการหกล้มพลศึกษาพลังการเตะพัฒนาแบบวัดฟ้อนเจิงภาวะผู้นำภาวะผู้นำ (Leadership skills)ภาษาอังกฤษยาฝังคุมก??ำเนิดระดับกั้นแลคแตทระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายศตวรรษที่ 21สถิติวิจัยทางพลศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลสมรรถภาพทางกลไกสําหรับนักกีฬาเนตบอลสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกาย, บันไดลิง, นักเสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ??้ำหลอดเลือดหัวใจตีบหลัก FITTห้องเรียนกลับด้านออกกําลังกายแบบแอโรบิก

  Interest

  Physiology of Exercise, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2559 - พ.ย. 2563 หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of kaempfera parviflora supplementation on the cardiovascular endurance of athletes: A randomized, placebo controlled, parallel design studyOnsiri S., Amitpai C., Sukomol N., Sirisopon N., Tanpanit A., Cardinal B.J.2020Asian Journal of Sports Medicine
  11(3),pp. 1-6
  0