Person Image

Administration

Education

 • การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2547
 • กศ.ม.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2539
 • สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2535

Expertise Cloud

A COMPETENCY ASSESSMENTDoctor of Philosophy ProgramFreshy StudentsKasetsart University Kamphaengsaen CampusMaster of Education ProgramNeeds to studyPhysical EducationPhysical TestTHE FIVE YEAR STUDENTSการบริโภคการบริหารจัดการหลักสูตรการประเมินสมรรถนะเกณฑ์ปกติเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ความต้องการความต้องการ หลักสูตร มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพการจัดการศึกษาคุณลักษณะเจตคติชั้นปีชุดการสอนเรื่อง แฮนด์บอลทัศนคตินักเรียนนิสิตนิสิตครูนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕นิสิตปริญญาตรีแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงปริญญาตรีปัจจัยปัจจัย พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ นิสิต พลศึกษาและสุขศึกษาปัจจัย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงปัจจัย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง นิสิตปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ปกครองผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพลศึกษาเพศภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิจัยในชั้นเรียนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสร้างต้นแบบสุขภาพสุขศึกษาออกกำลังกายอาหาร

Interest

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร, สุขภาพ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก