Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Basketball dribbling drillsBetter lifeDevelopmental MethodsDoctor of Philosophy ProgramElderlyFreshy StudentsGoogle classroomhigh school studentsHolistic HealthInnovative programs designed by computerKasetsart University Kamphaengsaen CampusMaster of Education ProgramMuay Thai CampNeeds to studyNormPhysical EducationPhysical FitnessPhysical Testsecondary school studentsSepakTakrawกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ 1การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการประเมินสมรรถนะการประเมินหลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษาการออกกำลังกายความคิดเห็นความต้องการ หลักสูตร มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาความรู้ค่ายมวยไทยคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพการให้บริการเด็กพิเศษทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์.นวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์นิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕บาสเกตบอลแบบทดสอบแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายประเมินหลักสูตรโปรแกรมฝึกทักษะโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนขนาดเล็กผู้ประกอบการพฤติกรรม ความต้องการ การออกกำลังกายพฤติกรรม และความต้องการการออกกำลังกายพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาและกีฬาพัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมวยไทยเยาวชนโรงเรียนขนาดเล็กสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน,

  Interest

  พลศึกษาและกีฬา

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • มี.ค. 2563 - มี.ค. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬาฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ม.ค. 2551 - ม.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (59)