Search Result of "SepakTakraw"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ปกติของกีฬาเซปักตะกร้อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสถาพรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ผู้เขียน:Imgกฤษณะ อินทโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบความสามารถทางกลไก ในกีฬาเซปัดตะกร้อสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอุทัย สุขเสริม

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgนพดล อรชร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเซปักตะกร้อชายของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ

ผู้เขียน:Imgโกสิน ทาชาติ

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการร่วม:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะและมาตรวัดประมาณค่ากีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgวาสนา นฤคนธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียน กติกาเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เขียน:Imgกมล ทวนพรมราช

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปักตะกร้อสำหรับนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgชูชาติ คงมีชนม์

ประธานกรรมการ:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/นันทนาการ, วิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดการกีฬา)

Resume

Img

Researcher

นาย คมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พลศึกษาและกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Resume