Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษากา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2561
 • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
 • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

Expertise Cloud

fitness center Freshy StudentsInnovative programs designed by computermembership decision makingNormPhysical FitnessPhysical TestSepakTakrawservice qualityการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsawการช่วยฟื้นคืนชีพการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การประเมินสมรรถนะกิจกรรมทางกายความคิดเห็นความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาความรู้คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพการบริการตำรวจนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์นิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพลศึกษาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/นันทนาการพลังประเทศไทยวิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดการกีฬา)สถานออกกําลังกายสมรรถภาพทางกายสุขภาพ / ผู้สูงอายุหลักสูตรแอพพลิเคชั่น

Interest

พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/นันทนาการ, วิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดการกีฬา)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
  • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก