Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2561
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  fitness center Freshy StudentsInnovative programs designed by computermembership decision makingNormPhysical FitnessPhysical TestSepakTakrawservice qualityกระดานยืนพายกระบวนการเรียนรู้กระบวนการสอนการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsawการช่วยฟื้นคืนชีพการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การประเมินสมรรถนะการพัฒนาการเล่นกระโดดยางกิจกรรมทางกายความคิดเห็นความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาความรู้คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพการบริการตำรวจนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์นักเรียนนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุพฤฒิพลังพลศึกษาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/นันทนาการพลังประเทศไทยวิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดการกีฬา)สถานออกกําลังกายสมรรถภาพทางกายสุขภาพสุขภาพ / ผู้สูงอายุหลักสูตรแอพพลิเคชั่น

  Interest

  พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/นันทนาการ, วิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดการกีฬา)

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ก.พ. 2565 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องใช้เพื่อประชุม และใช้บ่อ6 ในการจัดกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (63)