ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

5-Year Education Programapplication instruction mediaederlyElderlyEvaluationexercise modelFall Riskfalling riskFreshy Studentsfunctional fitnessGoogle classroomInnovative programs designed by computerInstep kickKasetsart University Kamphaengsaen CampusKeywordsLearning ManagementLearning Outcomes of Authentic Curriculum Learning ManagementLearning Outcomes of ExpectedLeisure-TimeLifestyleMaster of Education ProgramMenatal Healthmental healthModificationMuay Thai Campolder adultsOlder PeopleOnline Learning Management SystemPerceived Stressphysical activityPhysical EducationPhysical fitnessphysical fittnessPhysical TestPlantationPre-servicePsychological Well-beingQuality of LifeRole in Educational and Career ChoicesSchool Health EducationSECONDARY SCHOOL STUDENTSSedentary BehaviorsSepakTakrawSociety and CultureThai Qualification Frameworkการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการทรงตัวการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายการมีส่วนร่วมทางการเมืองการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการเรียนการสอนการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ความคิดเห็นความต้องการความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ชีวกลศาสตร์ชุมชนทัศนคตินิสิตแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดินแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพลศึกษาพลศึกษาและกีฬามวยไทยมวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการออกกำลังกายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วิชาชีพครูสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาHealth Education and Physical Educationหลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อหลักสูตรองค์กรองค์กรกีฬาองค์ประกอบออกกำลังกายออกซิเจนสูงสุดอาหารแอพพลิเคชั่นิสิ่งแวดล้อมีฬาคอร์ฟบอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fedusbs@ku.ac.th

Tel.: 034351898 ต่อ 3570-4

ดร. ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: famtnt@kps.ku.ac.th

Tel.: 3570-4 ต่อ 339

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: feduswv@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

นางสาว พรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: feduppl@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2040


Persons (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 131 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 137 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 58 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)