ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

5-Year Education ProgramApplication Instruction MediaederlyElderlyEvaluationexercise modelGoogle classroomInnovative programs designed by computerLearning managementolder adultsOlder PeopleOnline Learning Management Systemphysical activityPhysical EducationRole in Educational and Career ChoicesSchool Health EducationSECONDARY SCHOOL STUDENTSSedentary BehaviorsSepakTakrawservice qualitySkill practiceskills and techniques of teachingSkills and Techniques of Teaching Swimming Subjectsocial sciencesSociety and CultureSport InjuriesSports Tourism ManagementStand Up Paddle BoatSTEM educationstudent admission systemsswimming subject.Thai Qualification FrameworkThai Qualification Framework For Higher Education 2009.the 45th National Badminton CompetitionTHE FIVE YEAR STUDENTSTraditional DanceUniversity StudentsWeight Trainingyoung generationกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตกระบวนการเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพกระบวนการสอนการกำหนดความหนักการแข่งขันเรือยาวการคิดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเบื้องต้นการจัดการ/การท่องเที่ยวกีฬาผจญภัยการจัดการการออกำลังกายของผู้สูงอายุการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันการจัดการความรู้การจัดการความรู้ การสร้างเสริมสุขภาพการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการทรงตัวการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายการมีส่วนร่วมทางการเมืองการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการเรียนการสอนการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ความคิดเห็นความต้องการความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความรอบรู้สุขภาพความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ชีวกลศาสตร์ชุมชนทัศนคตินิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดินแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพลศึกษาพลศึกษาและกีฬามวยไทยมวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการออกกำลังกายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วิชาชีพครูสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพหลักสูตรอาหารแอพพลิเคชั่น

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวิชาการ

E-Mail: fedusbs@ku.ac.th

Tel.: 034351898 ต่อ 3570-4

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: feduswv@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

นางสาว ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: feduppl@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2040


Persons (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 148 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 79 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 169 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 82 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 87 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)