คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
6 161 1.152 43.643
167 44.795
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 7 6 3 3 ---
19 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
13 46 46 34 0 0 0 0 0 0 4 1 3
143 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย อุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.476
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.476
- Leader
0.200
- Co-
8.276
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย คมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
22
- Leader
4
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.612
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.612
- Leader
0.030
- Co-
13.582
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
3
- Co-
11
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.738
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
16.738
- Leader
0.185
- Co-
16.533
- Ads.
0.020
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
2
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.082
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.082
- Leader
0.040
- Co-
8.042
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
8
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.656
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.656
- Leader
0.120
- Co-
0.536
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
31
- Leader
18
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.631
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.631
- Leader
0.336
- Co-
6.295
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
6
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.253
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.253
- Leader
0.280
- Co-
8.973
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.517
+ Univ. Project
0.417
- Leader
0.272
- Co-
0.145
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.100
- Leader
0.060
- Co-
0.040
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย บัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
1
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.904
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.904
- Leader
0.020
- Co-
1.884
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
2
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.822
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.822
- Leader
0.390
- Co-
20.432
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กุลธิดา เหมาเพชร, อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.156
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.156
- Leader
0.010
- Co-
0.146
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.090
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.090
- Leader
0.000
- Co-
0.090
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
13
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.875
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.875
- Leader
2.582
- Co-
9.293
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
20
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.832
+ Univ. Project
1.400
- Leader
0.700
- Co-
0.700
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.432
- Leader
10.192
- Co-
0.240
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, -
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
48
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
48
- Leader
15
- Co-
33
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.451
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.451
- Leader
0.248
- Co-
3.203
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
6
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.937
+ Univ. Project
0.360
- Leader
0.180
- Co-
0.180
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.577
- Leader
0.070
- Co-
5.507
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สบสันติ์ มหานิยม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.375
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.375
- Leader
0.075
- Co-
3.300
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
2
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.635
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.635
- Leader
0.160
- Co-
11.475
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0