Person Image

  Education

  • ศ.ศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  A COMPETENCY ASSESSMENTacademic achievementAchievementsAppication Instructuion MediaApplicationapplication instruction mediaGoogle classroomGoogle Classroom HandballHealthHook punch skill in boxinginnovation and technologyInnovation Jerking Bundle Hookinnovative exerciseInnovative programs designed by computerInstep kickSepakTakrawSkill practiceskills and techniques of teachingSkills and Techniques of Teaching Swimming SubjectSocial MediaSport TakrawSports Tourism ManagementStand Up Paddle Boatการออกกำลังกายกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MATกิจกรรมทางกายแบบวงจรกีฬาคอร์ฟบอลกีฬาคอรฟ์บอล ระดับความหนัก อัตราการเต้นของหัวใจกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาตะกร้อกีฬาฟุตวอลเลย์กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37กีฬาว่ายน้ำกีฬาสากลกีฬาแฮนด์บอลเกณฑ์ปกติเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยความขัดแย้งในครอบครัวความฉลาดด้านสุขภาวะความต้องการ หลักสูตร มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความพร้อมทางกายภาพความรอบรู้สุขภาพความสามารถทักษะกลไกความอ่อนตัวคอร์ฟบอลเพื่อสุขภาพคุณภาพการจัดการศึกษาเครื่องมือฝึกการเตะสูงจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมชุดการเรียนรู้สุขภาพออนไลน์ชุดการสอนเรื่อง แฮนด์บอลชุดกิจกรรมการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลดิจิทัลเด็กปฐมวัยตะกร้อตำรวจถอดบทเรียนทักษะการก้าวกระโดดยิงประตูทักษะการเล่นลูกสองมือล่างทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาทักษะที่ใช้ทักษะไม้รำ 1-2ทัศนคติเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์.นวัตกรรมนวัตกรรมบอลยางยืดนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนักเรียนนิสิตนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงบาสเกตบอลแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงแบบประเมินความสามารถทางสมองแบบฝึกตาราง 24 ช่องแบบฝึกทักษะปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษาโปรแกรมฝึกทักษะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยพลศึกษาวิชาชีพครูวิชาฟุตบอลสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสารเสพติดสื่อประสมสุขภาพแอปพลิเคชันแอพพลิเคชั่น

  Interest

  วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • พ.ค. 2563 - เม.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • มี.ค. 2563 - มี.ค. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงยิม
   • ห้อง 1301, 1302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร 2
   • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้อง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องห้องภาควิชาพลศึกษษและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation