โครงการวิจัยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ออนไลน์บนฐานแนวคิดความรอบรู้สุขภาพ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์แนวใหม่สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพของพลเมืองไทยอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนานวัตกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนผู้นำเที่ยวชุมชนวิถีปกติใหม่โดยการประสานพลังของชุมชน: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 0 0 0
2021 การวิเคราะห์สถานภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การถอดบทเรียนแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ วิชาฟุตบอล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้วิชาฟุตบอล ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2021 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤติพลัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำหรับครูพลศึกษาและสุขศึกษาด้านกิจกรรมทางกายแบบวิถีชีวิตใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0