ผลงานภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพลศึกษาและกีฬาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 5
2021 inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-10
2021 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาสริน ศกุลปักษ์, "เพิ่มกิจกรรมทางกาย เพิ่มพลังประเทศไทย ในวัยสูงอายุ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-13
2021 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์, exภาณุ กุศลวงศ์, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "แนวทางการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 14-26
2021 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, exนายธนวัฒน์ ชลานนท์, "การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 166-176
2021 exนายนาคิน คำศรี, ex รศ.นภพร ทัศนัยนา, exนายประวิทย์ ทองไชย , inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "มาตรฐานและรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันสอนมวยไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 361-375

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพลศึกษาและกีฬาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสถานออกกําลังกาย(Fitness Center) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=58&SectionID=01]